2.6 Παροχή επιχειρηματικών πόρων στους ανθρώπινους πόρους

διάλυμα εφαρμογή απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα της διαδικασίας αυτοματοποιώντας και τεκμηριώνουν την επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων να εργαστούν στην οργάνωση πράξεις (Εικ. 16).

Το Σχ. 16. Πράξεις σχετικά με την επιλογή και την αξιολόγηση των υποψηφίων

Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται χρησιμοποιώντας τη λύση εφαρμογής:

- αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους υποψηφίους ως ιδιώτες ·

- αποθήκευση των υλικών που εμφανίζονται στη διαδικασία συνεργασίας με τον υποψήφιο, από το βιογραφικό μέχρι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου,

- Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υποψηφίους και καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται για την πρόσληψη.

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ολόκληρος ο κύκλος προσλήψεων από την εμφάνιση μιας νέας εργασίας στη μίσθωση (Εικόνα 17).

Το Σχ. 17. Προσλήψεις

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τις εφαρμογές των υποψηφίων που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα, τόσο με βάση τα δεδομένα των εξωτερικών πηγών, καθώς και εκείνων που ήρθαν από επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει:

- προγραμματίζει συνεντεύξεις με υποψήφιους για εργασία.

- να αντιστοιχούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- να αναζητήσουν υποψηφίους για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων.

Στη λύση εφαρμογής εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκρισης και ψηφοφορίας.

Στη βάση πληροφοριών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν δείγματα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για ερωτηματολόγια / έρευνες υπαλλήλων ή υποψηφίων για εργασία (Εικόνα 18).

- τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή ερευνών ·

- συμπεριλάβετε στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που υποδεικνύουν διάφορους τρόπους απάντησης:

- επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές,

- επιλογή διαφόρων επιλογών από την προτεινόμενη,

- αυθαίρετος αριθμός, ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου, κείμενο,

- αναφορά στα δεδομένα της βάσης δεδομένων κ.λπ.

- ερωτηματολόγια / έρευνες αλληλογραφίας ·

- τη φόρτωση και την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, τη συμφιλίωση με δεδομένα της βάσης πληροφοριών.

Το Σχ. 18. Τυπικό ερωτηματολόγιο

Αυτοί οι μηχανισμοί παρέχουν την ευκαιρία να οργανωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επιλογή του προσωπικού, να διεξαχθούν έρευνες, να διερευνηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Η αποτελεσματικότητα των εργασιών για τη διασφάλιση της επιχείρησης του προσωπικού υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση από τον επικεφαλής της επιχείρησης. Το κόστος της πρόσληψης προσωπικού μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη έκθεση (Σχήμα 19).

Παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό

Χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

 • αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους υποψηφίους ως ιδιώτες ·
 • αποθήκευση των υλικών που εμφανίζονται στη διαδικασία συνεργασίας με τον υποψήφιο, από το βιογραφικό μέχρι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου,
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υποψηφίους και καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται για την πρόσληψη.
 • Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ολόκληρος ο κύκλος προσλήψεων από την εμφάνιση μιας νέας εργασίας πριν από την πρόσληψη.

Στη βάση πληροφοριών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν δείγματα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για ερωτηματολόγια / έρευνες υπαλλήλων ή υποψηφίων για εργασία.

Οι μηχανισμοί παρέχουν:

 • τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή ερευνών ·
 • συμπεριλάβετε στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που υποδεικνύουν διάφορους τρόπους απάντησης:
  • επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές,
  • επιλογή διαφόρων επιλογών από την προτεινόμενη,
  • αυθαίρετος αριθμός, ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου, κείμενο,
  • αναφορά στα δεδομένα της βάσης δεδομένων
  • και ούτω καθεξής.
 • ερωτηματολόγια / έρευνες αλληλογραφίας ·
 • τη φόρτωση και την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, τη συμφιλίωση με δεδομένα της βάσης πληροφοριών.
Η αποτελεσματικότητα των εργασιών για τη διασφάλιση της επιχείρησης του προσωπικού υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση από τον επικεφαλής της επιχείρησης. Το κόστος της πρόσληψης προσωπικού μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη έκθεση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ -
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

Ένας δικτυακός τόπος μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις εάν πληροί ορισμένους όρους. Ποιοτικός σχεδιασμός, ευκολία στην κυκλοφορία, σχετικές πληροφορίες - ένα από τα πολλά συστατικά ενός ποιοτικού πόρου ιστού. Κάνουμε ιστοσελίδες για ανθρώπους. Τα προϊόντα μας πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και πρότυπα των τεχνολογιών web.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ανοίγματος μιας ηλεκτρονικής εκπροσώπησης της επιχείρησής σας είναι η ευαισθητοποίηση, η αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων κλήσεων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η δημιουργία ιστοσελίδων που πραγματικά δουλεύουν για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας είναι γεμάτη με πολλά χαρακτηριστικά.
Οι ειδικοί του ζουμ στούντιο, καθορίζουν σαφώς τις ανάγκες σας για την πιο αποτελεσματική επίτευξη του τελικού στόχου.

Παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό

Το Σχ. 14. Προγραμματισμός Προσωπικού

Για τον προγραμματισμό των αναγκών της επιχείρησης σε προσωπικό είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εργαλείο. Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να βλέπετε διάφορες επιλογές για την επιλογή και τη διανομή του προσωπικού, αξιολογώντας τα οφέλη και το κόστος τους (Εικόνα 14).

Για να υποστηρίξει τις δυνατότητες συνεργασίας της διαχείρισης του προσωπικού στην ανάπτυξη και την έγκριση του σχεδίου στελέχωσης μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των χρηστών - διευθυντές και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Το σχέδιο προσωπικού μπορεί να διαμορφωθεί από τα κέντρα οικονομικής ευθύνης ή από τη δομή των οργανώσεων - νομικών προσώπων. μπορείτε να συμπληρώσετε την τρέχουσα κατάσταση των πλαισίων.

Η διαμόρφωση περιλαμβάνει αναφορές που σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας του προσωπικού (Εικόνα 15).

Το Σχ. 15. Αποτελεσματικότητα της εργασίας του προσωπικού

Παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό

διάλυμα εφαρμογή απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα της διαδικασίας αυτοματοποιώντας και τεκμηριώνουν την επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων να εργαστούν στην οργάνωση πράξεις (Εικ. 16).

Το Σχ. 16. Πράξεις σχετικά με την επιλογή και την αξιολόγηση των υποψηφίων

Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται χρησιμοποιώντας τη λύση εφαρμογής:

- αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους υποψηφίους ως ιδιώτες ·

- αποθήκευση των υλικών που εμφανίζονται στη διαδικασία συνεργασίας με τον υποψήφιο, από το βιογραφικό μέχρι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου,

- Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υποψηφίους και καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται για την πρόσληψη.

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ολόκληρος ο κύκλος προσλήψεων από την εμφάνιση μιας νέας εργασίας στη μίσθωση (Εικόνα 17).

Το Σχ. 17. Προσλήψεις

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εφαρμογές υποψηφίων που μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα, τόσο με βάση δεδομένα από εξωτερικές πηγές όσο και από επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει:

- προγραμματίζει συνεντεύξεις με υποψήφιους για εργασία.

- να αντιστοιχούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- να αναζητήσουν υποψηφίους για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων.

Στη λύση εφαρμογής εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκρισης και ψηφοφορίας.

Στη βάση πληροφοριών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν δείγματα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για ερωτηματολόγια / έρευνες υπαλλήλων ή υποψηφίων για εργασία (Εικόνα 18).

- τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή ερευνών ·

- συμπεριλάβετε στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που υποδεικνύουν διάφορους τρόπους απάντησης:

- επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές,

- επιλογή διαφόρων επιλογών από την προτεινόμενη,

- αυθαίρετος αριθμός, ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου, κείμενο,

- αναφορά στα δεδομένα της βάσης δεδομένων κ.λπ.

- ερωτηματολόγια / έρευνες αλληλογραφίας ·

- τη φόρτωση και την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, τη συμφιλίωση με δεδομένα της βάσης πληροφοριών.

Το Σχ. 18. Πρότυπο ερωτηματολόγιο

Αυτοί οι μηχανισμοί παρέχουν την ευκαιρία να οργανωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επιλογή του προσωπικού, να διεξαχθούν έρευνες, να διερευνηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Η αποτελεσματικότητα των εργασιών για τη διασφάλιση της επιχείρησης του προσωπικού υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση από τον επικεφαλής της επιχείρησης. Το κόστος της πρόσληψης προσωπικού μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη έκθεση (Σχήμα 19).

Το Σχ. 19. Κόστος των πηγών

Διαχείριση δεξιοτήτων, πιστοποιήσεις και εκπαίδευση

Για την αξιολόγηση του προσωπικού, εφαρμόζονται όλο και περισσότερο κριτήρια αξιολόγησης, επισημοποιημένα και ομοιόμορφα για ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτά τα κριτήρια ονομάζονται συνήθως ικανότητες (Εικόνα 20).

Το Σχ. 20. Αρμοδιότητες

Η λύση εφαρμογής επιτρέπει:

- Να διαμορφώσουν τις ικανότητες και να επισημοποιήσουν τις αξιολογήσεις ικανοτήτων.

- να δημιουργήσετε μια λίστα με τις ικανότητες εργασίας.

- να διεξάγει την πιστοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τις ικανότητες.

Προκειμένου να εξακριβωθεί η ικανότητα των εργαζομένων και η ορθολογική κατανομή του προσωπικού, μπορούν να διεξάγονται περιοδικά ειδικά μέτρα στην επιχείρηση - βεβαίωση (Σχήμα 21).

Το Σχ. 21. Πιστοποίηση

Σε μια ενιαία διεπαφή, υλοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- παρακολούθηση των αξιολογήσεων των εργαζομένων ·

- για τον έλεγχο της απόδοσης των βεβαιώσεων ·

- ανάλυση των ικανοτήτων.

Η κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής εξασφάλισης της απαιτούμενης ειδίκευσης του προσωπικού. Η διαμόρφωση συμβάλλει στην οργάνωση της εκπαίδευσης του προσωπικού, χωρίζοντάς την στα ακόλουθα στοιχεία:

- προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης ·

- ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.

- αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το Σχ. 22. Εκπαίδευση υπαλλήλων

Θεωρείται ότι, προς το συμφέρον του σχεδιασμού, η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

- τακτική κατάρτιση σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης του προσωπικού ·

- μονό (της κατάστασης) εκπαίδευση ως απάντηση σε μεμονωμένες ή απρογραμμάτιστες αλλαγές σε οργανωτικές διαδικασίες στην επιχείρηση (για παράδειγμα, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν το νέο σύστημα πέρασμα, το προσωπικό και οι εργαζόμενοι των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να μάθουν να εργάζονται με το νέο λογισμικό).

Διαφορετικά έγγραφα σχεδιασμού προσανατολίζονται στον προγραμματισμό διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης (Εικόνα 22).

Τα συνοπτικά δεδομένα σχετικά με τα σχέδια κατάρτισης, καθώς και το κόστος των μαθημάτων κατάρτισης, η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκθέσεων διαμόρφωσης (Σχήμα 23).

Το Σχ. 23. Λογιστική των δαπανών κατάρτισης

Παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό

Η λύση εφαρμογής διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα αυτής της διαδικασίας, αυτοματοποιώντας και τεκμηριώνοντας την επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων για εργασία στον οργανισμό.

Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται χρησιμοποιώντας τη λύση εφαρμογής:

 • αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους υποψηφίους ως ιδιώτες ·
 • αποθήκευση των υλικών που εμφανίζονται στη διαδικασία συνεργασίας με τον υποψήφιο, από το βιογραφικό μέχρι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου,
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υποψηφίους και καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται μέχρι την πρόσληψη.

Εργαλείο πρόσληψης

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ολόκληρος ο κύκλος προσλήψεων από την εμφάνιση μιας νέας εργασίας πριν από την πρόσληψη.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τις εφαρμογές των υποψηφίων που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα και με βάση τα δεδομένα από εξωτερικές πηγές, καθώς και εκείνων που ήρθαν από επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει:

 • προγραμματίζει συνεντεύξεις με υποψήφιους για εργασία.
 • να αντιστοιχούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • να αναζητήσουν υποψηφίους για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων.

Αμφισβήτηση και αξιολόγηση

Στη λύση εφαρμογής εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκρισης και ψηφοφορίας.

Στη βάση πληροφοριών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν δείγματα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για ερωτηματολόγια / έρευνες υπαλλήλων ή υποψηφίων για εργασία.

 • τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή ερευνών ·
 • συμπεριλάβετε στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που υποδεικνύουν διάφορους τρόπους απάντησης:
  • επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές,
  • επιλογή διαφόρων επιλογών από την προτεινόμενη,
  • αυθαίρετος αριθμός, ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου, κείμενο,
  • αναφορά στα δεδομένα της βάσης δεδομένων
  • και ούτω καθεξής.
 • ερωτηματολόγια / έρευνες αλληλογραφίας ·
 • τη φόρτωση και την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, τη συμφιλίωση με δεδομένα της βάσης πληροφοριών.

Αυτοί οι μηχανισμοί παρέχουν την ευκαιρία να οργανωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επιλογή του προσωπικού, να διεξαχθούν έρευνες, να διερευνηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Λογιστική των εξόδων προσέλκυσης προσωπικού

Η αποτελεσματικότητα των εργασιών για τη διασφάλιση της επιχείρησης του προσωπικού υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση από τον επικεφαλής της επιχείρησης. Το κόστος της πρόσληψης προσωπικού μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη έκθεση.

Παροχή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό

Η λύση εφαρμογής διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα αυτής της διαδικασίας, αυτοματοποιώντας και τεκμηριώνοντας την επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων για εργασία στον οργανισμό.

Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται χρησιμοποιώντας τη λύση εφαρμογής:

 • αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους υποψηφίους ως ιδιώτες ·
 • αποθήκευση των υλικών που εμφανίζονται στη διαδικασία συνεργασίας με τον υποψήφιο, από το βιογραφικό μέχρι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου,
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υποψηφίους και καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται για την πρόσληψη.

Εργαλείο πρόσληψης

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ολόκληρος ο κύκλος προσλήψεων από την εμφάνιση μιας νέας εργασίας πριν από την πρόσληψη.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τις εφαρμογές των υποψηφίων που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα και με βάση τα δεδομένα από εξωτερικές πηγές, καθώς και εκείνων που ήρθαν από επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει:

 • προγραμματίζει συνεντεύξεις με υποψήφιους για εργασία.
 • να αντιστοιχούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • να αναζητήσουν υποψηφίους για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων.

Αμφισβήτηση και αξιολόγηση

Στη λύση εφαρμογής εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκρισης και ψηφοφορίας.

Στη βάση πληροφοριών, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν δείγματα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για ερωτηματολόγια / έρευνες υπαλλήλων ή υποψηφίων για εργασία.

 • τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή ερευνών ·
 • συμπεριλάβετε στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που υποδεικνύουν διάφορους τρόπους απάντησης:
  • επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές,
  • επιλογή διαφόρων επιλογών από την προτεινόμενη,
  • αυθαίρετος αριθμός, ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου, κείμενο,
  • αναφορά στα δεδομένα της βάσης δεδομένων
  • και ούτω καθεξής.
 • ερωτηματολόγια / έρευνες αλληλογραφίας ·
 • τη φόρτωση και την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, τη συμφιλίωση με δεδομένα της βάσης πληροφοριών.

Αυτοί οι μηχανισμοί παρέχουν την ευκαιρία να οργανωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επιλογή του προσωπικού, να διεξαχθούν έρευνες, να διερευνηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Λογιστική των εξόδων προσέλκυσης προσωπικού

Η αποτελεσματικότητα των εργασιών για τη διασφάλιση της επιχείρησης του προσωπικού υπόκειται επίσης σε αξιολόγηση από τον επικεφαλής της επιχείρησης. Το κόστος της πρόσληψης προσωπικού μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη έκθεση.

Οργάνωση της στελέχωσης της επιχείρησης

Η ουσία, οι στόχοι, οι στόχοι και η μεθοδολογία του σχεδιασμού της ζήτησης για προσωπικό στην επιχείρηση. Ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών της Ουκρανίας για την περίοδο 2002-2007. Χαρακτηριστικά και ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, η κατεύθυνση της βελτίωσης της πολιτικής προσωπικού της.

Η αποστολή της καλής εργασίας σας στη βάση γνώσεων είναι εύκολη. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα

Οι σπουδαστές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη βάση γνώσεων για τις σπουδές και την εργασία τους θα σας ευχαριστήσουν πολύ.

Οργάνωση της στελέχωσης της επιχείρησης

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.1. Η ουσία, οι στόχοι και οι στόχοι του σχεδιασμού της ζήτησης για προσωπικό στην επιχείρηση

1.2. Μεθοδολογία σχεδιασμού των αναγκών του προσωπικού

1.3. Οι κύριες κατευθύνσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού των απαιτήσεων του προσωπικού

1.4. Ανάλυση των μακρο-δεικτών της Ουκρανίας για την περίοδο 2002-2007

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΡ ΧΟΣ ΒΟΙ ΣΟΙΟΥ

2.1. Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης "MIR" HOS VOI "SOIU"

2.2. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας "MIR" HOS VOI "SOIU"

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Για όλες τις οργανώσεις - μεγάλες και μικρές, εμπορικές και μη εμπορικές, για κάθε επιχείρηση, η απαίτηση στελέχωσης είναι σημαντική. Χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχει οργάνωση. Χωρίς τους σωστούς ανθρώπους, χωρίς ειδικούς, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και να επιβιώσει. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα του ορθολογικού σχεδιασμού της ζήτησης για στελέχη στην επιχείρηση ήταν πολύ πραγματικό και παραμένει. Για μια επιχείρηση που αποφάσισε σήμερα να πετύχει έναν ανταγωνιστικό αγώνα, είναι απαραίτητο κάθε εργαζόμενος να έχει πολύ εκτεταμένες γνώσεις. Ο σχηματισμός της απαραίτητης ικανότητας μεταξύ των εργαζομένων αρχίζει ήδη με την επιλογή του προσωπικού και την πρόσληψη. Οι άνθρωποι που έρχονται στην οργάνωση θα πρέπει να προσπαθούν να κυριαρχήσουν τις πτυχές αυτής της επιχείρησης όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πρακτικά σημαντικό είναι ο σχεδιασμός της ζήτησης προσωπικού στις επιχειρήσεις. Στις περισσότερες επιχειρήσεις, τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων ή οι υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον προγραμματισμό του αριθμού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Το κύριο καθήκον τους είναι να επιτύχουν ότι στην επιχείρηση ή στην οργάνωση υπάρχουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι όπως θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του προσωπικού έτσι ώστε οι ανάγκες τους να μην υπερβαίνουν το εύρος και τη χρησιμότητα. Αλλά σήμερα, είναι σημαντικό να το τμήμα προσωπικού πρέπει να επιτευχθεί όχι μόνο η έγκαιρη πλήρωση των κενών θέσεων να διατηρηθεί το κατάλληλο επίπεδο της παραγωγής. το σύστημα διαχείρισης του προσωπικού θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδιώκουν συνεχώς να αυξήσει το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης από εκείνους τους ανθρώπους που έχει μια καλή γνώση της, και να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι όλο και περισσότερο σε κάθε μονάδα.

Ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, κάθε οργανισμός μπορεί να ανακαλύψει τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται, το επίπεδο των προσόντων τους και την τοποθέτηση προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αναπτυχθεί μια συμφωνημένη πολιτική προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πρόσληψης, κατάρτισης, βελτίωσης και πληρωμής του προσωπικού, καθώς και της πολιτικής των σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο μπορεί να αναλυθεί σε ειδικά προγράμματα για τη χρήση των πόρων εργασίας. Ωστόσο, η ύπαρξη του σχεδίου, τουλάχιστον, εμπνέει μια αίσθηση προοπτικής και η συστηματική παρατήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση αποκλίσεων από τη στρατηγική κατεύθυνση.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής μαθήματος είναι να εξετάσει προσεκτικά μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της θεωρίας και της πρακτικής της διαχείρισης - τον προγραμματισμό των αναγκών της επιχείρησης, και να εξετάσει την πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού στο παράδειγμα των απαιτήσεων στελέχωσης επιχειρήσεων «MIR» ΕΟΕ VOI «SOIU»

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι καθορισμένοι στόχοι, είναι απαραίτητο να επιλυθούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

1) να εξετάσει τις θεωρητικές πτυχές του σχεδιασμού της ζήτησης προσωπικού,

2) διεξαγωγή γενικής ανάλυσης της επιχείρησης.

3) να αναλύσει, σε ένα παράδειγμα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της ζήτησης προσωπικού,

4) αναπτύσσει συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας στον τομέα της πολιτικής προσωπικού της επιχείρησης.

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η Επιχείρηση "MIR" HOS VOI SOIU "η οποία ασκεί τις οικονομικές της δραστηριότητες στο Χάρκοβο.

Το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας είναι θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των απαιτήσεων του προσωπικού, τη μεθοδολογία καταγραφής του αναγκαίου προσωπικού, την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων σχεδιασμού κλπ.

1. Θεωρητική βάση του σχεδιασμού της ζήτησης στο προσωπικό της επιχείρησης

1.1 Η ουσία, οι στόχοι και τα καθήκοντα του σχεδιασμού της ζήτησης προσωπικού στο εταιρεία

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του σχεδιασμού HR είναι να καθορίσει την ανάγκη για προσωπικό. Σύμφωνα με την ανάγκη του προσωπικού της επιχείρησης νοείται η απαραίτητη ποσοτική και ποιοτική σύνθεση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας. Ο προγραμματισμός αυτός πραγματοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των εργαζομένων ανά κατηγορίες προσωπικού που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες εργασίες. Ταυτόχρονα, η επαγγελματική σύνθεση τους υποδεικνύεται, τα κράτη εγκρίνονται. Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ της ποιοτικής και της ποσοτικής ανάγκης του προσωπικού. Και οι δύο αυτές ανάγκες στην πρακτική του σχεδιασμού των αριθμών υπολογίζονται σε ενότητα και διασύνδεση.

Ποιοτική ανάγκη, δηλ. η ανάγκη για κατηγορίες, επαγγέλματα, ειδικότητες, το επίπεδο των απαιτήσεων για τα προσόντα του προσωπικού, υπολογίζεται με βάση:

- το τμήμα επαγγελματικών προσόντων των έργων, που καθορίζεται στην παραγωγή και την τεχνολογική τεκμηρίωση για τη ροή εργασιών,

- απαιτήσεις για θέσεις εργασίας και χώρους εργασίας, που καθορίζονται σε περιγραφές θέσεων εργασίας ή περιγραφές θέσεων εργασίας ·

- το προσωπικό του οργανισμού και των υπηρεσιών του, όπου καθορίζεται η σύνθεση των θέσεων ·

- την τεκμηρίωση που ρυθμίζει τις διάφορες οργανωτικές-διοικητικές διαδικασίες με την κατανομή των απαιτήσεων για την επαγγελματική κατάρτιση των εκτελεστών.

Η ποιοτική ανάγκη για ειδικούς και διευθυντές μπορεί να προσδιοριστεί με την συνεπή ανάπτυξη των ακόλουθων οργανωτικών εγγράφων:

- σύστημα στόχων ως βάση της δομής διαχείρισης ·

- τη γενική οργανωτική δομή, καθώς και τις οργανωτικές δομές των μονάδων.

- περιγραφές θέσεων εργασίας (περιγραφές θέσεων εργασίας) ειδικών και διαχειριστών. Αυτός ο τύπος εγγράφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό της δυσκολίας εκτέλεσης λειτουργιών εργασίας.

Μια τυπική περιγραφή εργασίας (περιγραφή εργασίας) θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ενότητες:

- χαρακτηριστικό της οργανωτικής κατάστασης της θέσης εργασίας (meta work) - θέση στο ιεραρχικό σύστημα της οργάνωσης ή της υποδιαίρεσης, ομάδα εργασίας πληρωμής κ.λπ.

- το περιεχόμενο των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν - τακτικά επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, τυχαία εκτελούμενα καθήκοντα, βασικές οδηγίες εκτέλεσης εργασιών,

- περιγραφή των εργασιακών απαιτήσεων για τον καλλιτέχνη - γνώση, εμπειρία, ικανότητες, χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαιτούνται από τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας, οργανωτικές ικανότητες, ιδιότητες διευθυντή κλπ. ·

- τα δικαιώματα, τις ευθύνες, τις σχέσεις στο χώρο εργασίας - τις δοθείσες οδηγίες, τις πληροφορίες εισόδου και εξόδου (και τις μορφές παρουσίασής τους), τη φύση της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις δομικές σχέσεις με άλλους χώρους εργασίας και μονάδες.

Το καθήκον του προσδιορισμού της ποσοτικής ανάγκης για το προσωπικό μειώνεται τόσο στην επιλογή της μεθόδου υπολογισμού του αριθμού των εργαζομένων όσο και στην κατάρτιση των αρχικών δεδομένων για τον υπολογισμό και τον άμεσο υπολογισμό του αναγκαίου αριθμού εργαζομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο προγραμματισμός της ζήτησης της επιχείρησης για το προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου παραγωγής και πώλησης προϊόντων πραγματοποιείται από πλευράς εργασίας και προσωπικού (Σχήμα 1).

Ο σκοπός της ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας και προσωπικού είναι να προσδιοριστεί η ορθολογική (οικονομικά υγιής) απαίτηση της εταιρείας για προσωπικό και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της κατά την προγραμματισμένη χρονική περίοδο.

σχέδιο για τον αριθμό των εργαζομένων

τον αριθμό και τη δομή του προσωπικού

είσοδος

κατάρτιση, επανεκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

η σχέση μεταξύ μισθών και μισθών είναι

το ταμείο μισθοδοσίας

μισθολογικό σχέδιο

Το Σχ. 1. Δομή του σχεδίου εργασίας και προσωπικού.

Σχέδιο Εργασίας και Προσωπικού

Μεταξύ των βασικών καθηκόντων που επιλύονται στη διαδικασία του εργασιακού σχεδιασμού είναι τα εξής:

- τη δημιουργία ενός υγιούς και αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού ικανού να επιτύχει τους στόχους που περιγράφονται στο σχέδιο τακτικής ·

- τη διαμόρφωση της βέλτιστης ηλικίας, του φύλου και της δομής προσόντων του εργατικού συλλόγου της εταιρείας ·

- κατάρτιση, επανεκπαίδευση και προηγμένη κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας ·

- βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας ·

- δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εργασίας και ανάπαυσης για το προσωπικό ·

- αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας ·

- εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ του αριθμού του προσωπικού, των μισθών και της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την προγραμματισμένη περίοδο ·

- περιστροφή του προσωπικού (λήψη, απόλυση, μεταφορά σε άλλη θέση εργασίας) ·

- βελτιστοποίηση των πόρων για τη συντήρηση του προσωπικού κλπ.

Η διαδικασία προγραμματισμού εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τακτικού σχεδιασμού. Ωστόσο, εάν ο σχεδιασμός των συντελεστών παραγωγής υλικών-υλικών δεν παρουσιάζει δυσκολίες, τότε ο σχεδιασμός του προσωπικού είναι ο πιο δύσκολος.

1.2 Μεθοδολογία σχεδιασμού ανάγκες προσωπικού

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ζήτηση προσωπικού για κάθε δομική μονάδα και γενικότερα για την επιχείρηση, αναλύεται η τεχνολογική διαδικασία του προγραμματισμού εργασίας και ο αριθμός των εργαζομένων. έχει άμεση σχέση με τον προγραμματισμό των αναγκών της επιχείρησης στα στελέχη. Η τεχνολογική διαδικασία σχεδιασμού εργασιών και ο αριθμός είναι μια ακολουθία αλληλένδετων διαδικασιών που έχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο των δεδομένων εισόδου, αλγόριθμος υπολογισμού δεικτών και το τελικό αποτέλεσμα (Σχήμα 2.), Ακολουθώντας τις προγραμματισμένες υπολογισμοί εκτελούνται στη διαδικασία σχεδιασμού:

- αναλύει την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας και αριθμών για την προηγούμενη περίοδο.

- προγραμματισμένους δείκτες απόδοσης της εργασίας ·

- καθορίζεται η κανονιστική εισροή εργασίας μιας μονάδας παραγωγής, των έργων και της παραγωγής βασικών προϊόντων.

- υπάρχει προγραμματισμένη ισορροπία των ωρών εργασίας για έναν εργαζόμενο.

- η ζήτηση για προσωπικό, η προγραμματισμένη δομή και κίνηση του υπολογίζονται.

- προγραμματισμένη ανάπτυξη των στελεχών.

Το Σχ. 2. ΑλγόριθμοςΑπαιτήσεις για το προσωπικό

Ανάλυση της εφαρμογής του σχεδίου για την προηγούμενη περίοδο

σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού

τον προγραμματισμό της απελευθέρωσης και τις πρόσθετες ανάγκες

υπολογισμό της ζήτησης προσωπικού

υπολογισμό του ισοζυγίου του χρόνου εργασίας

τον προγραμματισμό της παραγωγικότητας της εργασίας

Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού - αυτός είναι ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που πρέπει να διεξάγονται στην επιχείρηση για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την αποτελεσματική εφαρμογή του προσωπικού. Οι στόχοι της ανάπτυξης του προσωπικού σχεδιασμού είναι να καθορίσει τις μελλοντικές απαιτήσεις που επιβάλλονται για τις θέσεις εργασίας (στρατηγικοί στόχοι), καθώς και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προσωπικού της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου (τακτικές εργασίες). Ο προγραμματισμός της κατάρτισης και η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού επηρεάζει θετικά την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Διευρύνει την ικανότητα της επιχείρησης να επιλέξει πιο επιδέξια έναν εργαζόμενο για έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

1.3 Βασικές οδηγίες για τη βελτίωση του σχεδιασμού

Για την αποτελεσματικότερη σχεδιασμό των απαιτήσεων του προσωπικού της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η ζήτηση για το προσωπικό αυτό. Προφανώς, ο προγραμματισμός της ανάγκης για προσωπικό είναι μέρος της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού στον οργανισμό. Τελικά, ο επιτυχημένος σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων βασίζεται στη γνώση των απαντήσεων στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- πόσοι εργαζόμενοι, ποια προσόντα, όταν και όπου απαιτείται;

- πώς να προσελκύσουν τα αναγκαία και να μειώσουν ή να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του περιττού προσωπικού ·

- πώς να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το προσωπικό σύμφωνα με τις ικανότητες, τις δεξιότητές του και τα εσωτερικά κίνητρα.

- πώς να εξασφαλίσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη των στελεχών?

- τι κόστος θα απαιτήσουν οι προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Ο σχεδιασμός του προσωπικού πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

1. Πρόβλεψη της ζήτησης προσωπικού, συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις για το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα χρόνου.

2. Προγραμματισμός της διαθεσιμότητας του προσωπικού: καθορισμός της πραγματικής διαθεσιμότητας του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά, ποσοτικά χαρακτηριστικά και το χρονικό του πλαίσιο.

3. Προγραμματισμός της απόκλισης μεταξύ των πραγματικών και των προγραμματισμένων δεικτών της διαθεσιμότητας του προσωπικού: ο προσδιορισμός της έλλειψης ή του υπερβολικού προσωπικού εγκαίρως και, σύμφωνα με αυτό, η ανάπτυξη μέτρων για την παροχή προσωπικού, η απελευθέρωση του προσωπικού και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Κατά τον προγραμματισμό των απαραίτητων απαιτήσεων στελέχωσης, το επόμενο βήμα είναι η δημοσίευση της ανακοίνωσης εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι κύριοι παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι η διαφήμιση καταρτίζεται και περιγράφεται με τρόπο που προσελκύει όσους μπορούν να εκτελέσουν αυτό το έργο και αποκλείει εκείνους που δεν μπορούν. Δεν έχει νόημα να χάσετε χρόνο ούτε ο υπάλληλος του τμήματος προσωπικού ούτε οι υποψήφιοι, λαμβάνοντας υπόψη εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι για αυτό το έργο. Η διαφήμιση της εργασίας δεν θα πρέπει να στοχεύει σε μεγάλο αριθμό απαντήσεων, αλλά σε μια λογική επιλογή από τις αντίστοιχες απαντήσεις. Η διαφήμιση πρέπει να αναφέρει τον μισθό ή το μέγεθός του, διότι δίνει ένα από τα καλύτερα σημεία αναφοράς για την κλίμακα και το επίπεδο εργασίας. Εάν η διαφήμιση δεν έχει συνταχθεί σωστά, η εταιρεία μπορεί να χάσει πολύ χρόνο για τους εργαζόμενους που δεν είναι κατάλληλοι για την προτεινόμενη εργασία. Αφού προσλάβει εργαζόμενους που δεν αντιστοιχούν στο προφίλ, η εταιρεία θα υποστεί ζημιές. Η παραγωγικότητα της εργασίας θα μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της αυξημένης έντασης της εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαμε την ουσία και τους στόχους του σχεδιασμού της ζήτησης προσωπικού στην επιχείρηση. Διαπίστωσαν ότι το καθήκον του καθορισμού της ποσοτικής ζήτησης προσωπικού περιορίζεται στην επιλογή της μεθόδου υπολογισμού του αριθμού των εργαζομένων. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι απαραίτητες μέθοδοι για τον προγραμματισμό των αναγκών του προσωπικού. Και για να επιτύχει αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των απαιτήσεων του προσωπικού, η εταιρεία πρότεινε τις βασικές κατευθύνσεις για τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας.

1.4 Ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών στην Ουκρανία για την περίοδο από το 2002. έως το 2007

Το κύριο θετικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης της ουκρανικής οικονομίας το 2007 είναι η ανάκαμψη της υψηλής δυναμικής της οικονομικής ανάπτυξης. Με τη σειρά του, αυτό επέτρεψε την αύξηση των επιπέδων κοινωνικών εγγυήσεων και, κατά συνέπεια, τη διασφάλιση αύξησης των εισοδημάτων του πληθυσμού.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2007 ήταν 7,6%. Σε σύγκριση με την αρχή του έτους, όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχει μικρή μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, αλλά το συνολικό ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ξεπέρασε εκείνα του 2006 και 2005 ετών (αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 7,3% το 2006? 2005 - 2,7%). Η αύξηση του ΑΕΠ επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας των παραγωγών και τη διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού, και, αντίστοιχα, και την κατανάλωση. Το 2004, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης υπερέβη τα αντίστοιχα ποσοστά το 2003, το 2002 και το 2001 (ποσοστό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 12,1% το 2003, το 2004 - 9,6%, το 2002 με 5,2% και το 2001 - 9, 2%). Η αύξηση του ΑΕΠ επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν υπηρεσιών και τη διατήρηση υψηλού ρυθμού αύξησης του πραγματικού εισοδήματος, και, αντίστοιχα, και την κατανάλωση.

Οι πραγματικοί μισθοί το 2007 σε σύγκριση με το 2006 αυξήθηκαν κατά 12,5% και το πραγματικό συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών - κατά 12,5%. Η μέση σύνταξη αυξήθηκε κατά 26%.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εμφανίστηκαν στη βιομηχανία - 110,2% (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2007), σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη του 2006r. - 106,2%, 2005r. - 103,1%, 2004r. - 112,5%. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάπτυξης 115,8% - 2003, 2002r. - 107,0%, το 2001r. - 114,2%. Η αύξηση της παραγωγής στον τομέα της μηχανικής, της μεταλλουργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2007, κάλυψε σχεδόν το 75% της αύξησης της βιομηχανίας στο σύνολό της. Θετικό είναι το γεγονός ότι η συμβολή της κατασκευής μηχανημάτων στην ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής (3,8%) υπερέβη τη συμβολή της μεταλλουργίας (2,2%).

Το 2007, η πραγματική αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ήταν 29,8% και 4 φορές υψηλότερα από τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ, η οικονομία της χώρας προσέλκυσε περισσότερα από 7,1 δισ. Δολάρια. Αμερικανικές άμεσες ξένες επενδύσεις (εκτός από κατασχεθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το ισοζύγιο πληρωμών της NBU), η οποία είναι 16 φορές μεγαλύτερη από την ανάπτυξη για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εκτός αυτού, η οικονομία της χώρας συνέχισε τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ παρέμεινε σε σταθερό επίπεδο - 5,05 UAH / USD. ΗΠΑ. Όσον αφορά το ευρώ, το hryvnia υποτιμήθηκε κατά 11,53% σε 7,42 UAH / ευρώ στο τέλος του 2007 που ήταν σύμφωνη με τη δυναμική του δολαρίου έναντι του ευρώ στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά 10,2 δισ. Δολάρια το 2007. και στο τέλος του έτους ανήλθε σε 32,46 δισεκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ, η οποία ισούται με 5 μήνες των προβλεπόμενων εισαγωγών (υπολογισμοί του Υπουργείου Οικονομίας).

Η βελτίωση των βασικών παραμέτρων της ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής σφαίρας εξασφαλίζεται ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν οι ακόλουθες δραστηριότητες. Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος του πληθυσμού - εξασφαλίζοντας μια σταδιακή αύξηση του επιπέδου των βασικών κρατικών κοινωνικών εγγυήσεων: για τον κατώτατο μισθό αυξήθηκε κατά 15%, η ελάχιστη καταβολή συντάξεων - από 9,2%, εισήγαγε δασμολογικών συντελεστών στάδιο ΙΙ μόνο μισθολογικής κλίμακας? τα ποσοστά κοινωνικής πρόνοιας (ανεργία, άτομα με ειδικές ανάγκες από παιδική ηλικία και παιδιά με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα) και τα συναφή έχουν αυξηθεί. Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος - αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών για την ανάπτυξη των επενδύσεων (μερίδιο των δαπανών κεφαλαίου αυξήθηκε σε 17,1% κατά την κατασκευή του προϋπολογισμού, σε αντίθεση με 14% το 2006)? κατάρτισε το Συμβούλιο των Επενδυτών στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου (με στόχο τη διαμόρφωση ενός στρατηγική και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκτελεστικών αρχών με τους εκπροσώπους των ξένων και εγχώριων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου στο «εξουσία - επενδυτή»), αλλά η Επιτροπή να προωθήσει την προσωρινή επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και των εκτελεστικών οργάνων, ως μόνιμο Συμβουλευτικό όργανο στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου της Ουκρανίας. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε ποσοστό επιχειρηματικές οντότητες -Μείωση των εκπτώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό των κερδών των κρατικών επιχειρήσεων από 50% σε 15%, και για τις επιχειρηματικές οντότητες με τις κρατικές σωματιδίων - από 50% έως 30%, μειωμένο συντελεστή τέλους της αγοράς συναλλάγματος και την πώληση του 13% μέχρι 1%, αλλά η κατάργηση από τα ποσά της υπέρβασης της υπολογιζόμενης αξίας του ταμείου αμοιβών καταργήθηκε.

Προώθηση καινοτόμων ανάπτυξη της οικονομίας - στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2007 εισήγαγε ένα μηχανισμό για να μειώσει το κόστος των τραπεζικών δανείων, τα οποία συμμετέχουν επιχειρηματικές οντότητες για την εφαρμογή της καινοτομίας και των επενδυτικών σχεδίων (προβλέπεται σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια εθνικού νομίσματος.) Και στην υποστήριξη των επιχειρηματικών φορέων που υλοποιούν καινοτόμες και επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της εισαγωγής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών από την παραγωγή εναλλακτικών πηγών καυσίμων - 767,4 εκατομμύρια εθνικού νομίσματος. Η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες του ΠΟΕ και του Συμβουλίου -Verhovnoyu ΕΕ ενέκρινε 11 νόμους που ρυθμίζουν τομείς όπως η φορολογία του φόρου προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, την ασφάλιση, την απροσεξία και την ποιότητα των τροφίμων, τη μείωση του ύψους των εξαγωγών (εξαγωγές) τα καθήκοντα της υπολογισμούς σε ξένο νόμισμα, πνευματική ιδιοκτησία.

Απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος - οι κανόνες για την κυκλοφορία του εθνικού νομίσματος μέσω των τελωνειακών συνόρων της Ουκρανίας από τα άτομα έχουν αυξηθεί από 10 έως 50 χιλιάδες UAH? Οι κάτοικοι επιτρέπεται να συσσωρεύονται στους τρεχούμενους λογαριασμούς σε εγκεκριμένες τράπεζες σε ξένο νόμισμα αγοράστηκε ή ανταλλάσσονται για την εκτέλεση του χρέους των διακρατικών και διακυβερνητικών συμφωνιών των συμφωνιών κάτω από τις κρατικές εγγυήσεις? περιορισμένη χρήση του μετρητά ξένο νόμισμα στην Ουκρανία ως μέσο πληρωμής? NBU από κοινού με την ΕΤΑΑ υλοποίησε ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση δανειακών έργων για τις ουκρανικές επιχειρήσεις στο εθνικό νόμισμα.

Μετά από αυτό, ήταν απαραίτητο να επιλυθούν ορισμένα συστημικά προβλήματα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, να εργαστούν για τη μείωση των απειλών κατά των εθνικών συμφερόντων στον οικονομικό τομέα. Ναι, καθ 'όλη τη διάρκεια του 2007:

--λήφθηκαν αποφάσεις και λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου στα 130 δολάρια. ανά χίλια κυβικά μέτρα για τους Ουκρανούς καταναλωτές και αρνητικές συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο γεωργικό συγκρότημα.

--ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στον μετριασμό του αντίκτυπου των αρνητικών παραγόντων όσον αφορά την πρόληψη αδικαιολόγητων αυξήσεων των τιμών στην οικονομία. Βασικά, μέτρα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού είχαν ως στόχο :. Ενίσχυση του ελέγχου για την κατάσταση στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τις εκδηλώσεις του μονοπωλίου και τις κερδοσκοπικές τάσεις (πραγματοποιήσει πάνω από 200 χιλιάδες έρευνες, οι οποίες καλύπτονται 21.600 επιχειρηματικές οντότητες, των οποίων. Διαπιστώθηκε παραβίαση 549%). αποφυγή ανισορροπιών σε μεμονωμένες αγορές βασικών προϊόντων · Ενίσχυση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους παραγωγούς προκειμένου να αποφευχθούν παράλογες αυξήσεις των τιμών.

Ταυτόχρονα, δεν ήταν δυνατή η επίλυση τέτοιων βασικών προβλημάτων:

--διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδο-στόχο, ανεξάρτητα από την απόδοση ενός σύνθετου μέτρων: οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 16,6% στη διάρκεια του έτους, με τα περισσότερα προϊόντα τροφίμων αυξήθηκαν - κατά 23,7%, αλλά η στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες - κατά 12,3%, η οποία επηρέασαν αρνητικά την οικονομική κατάσταση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού ·

--για να βελτιωθεί η ισορροπία του ισοζυγίου εξωτερικού εμπορίου: σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 11 μηνών του 2007, το αρνητικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών ήταν 9,6 δισ. δολάρια. Οι ΗΠΑ έναντι 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2006.

--για τον περιορισμό της αύξησης των εισαγωγών από τους καταναλωτές: οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των καταναλωτικών δανείων (κατά 97,8% το 2007) συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο, όχι στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, αλλά στην αύξηση των εισαγωγών.

--αύξηση του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους, το οποίο σε Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2007 αυξήθηκαν κατά 36,7%, αλλά την 1η Οκτωβρίου, 2007 ανήλθαν σε 74,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 53,6% του ΑΕΠ... Παράλληλα, το 82,2% αυτού του χρέους βαρύνει τον εταιρικό τομέα.

--να μειωθούν οι απώλειες του προϋπολογισμού από τα φορολογικά οφέλη και η αύξηση των αχρεωστήτως δηλωθέντων ποσών ΦΠΑ.

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν την παράδοση του στρατηγικού σχεδιασμού και το επόμενο στους στόχους και τα καθήκοντα της οικονομικής μεταρρύθμισης έχει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους δείκτες θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη δυναμική εάν οι διαρθρωτικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν από την κυβέρνηση υλοποιήθηκαν ως συνέχεια της προηγούμενης οικονομικής πολιτικής.

Πολλά θεσμικά προβλήματα παραμένουν ανεπίλυτα, γεγονός που εμποδίζει σημαντικά την περαιτέρω ανάπτυξη και οδηγεί σε σκίαση της οικονομίας και της διαφθοράς. Δεν ήταν δυνατόν να υιοθετηθούν οι βασικοί λογαριασμοί σχετικά με την εφαρμογή των βασικών μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος, της φορολογίας και του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο βαθμός ρύθμισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας παραμένει υψηλός, υπάρχουν εκδηλώσεις άνισης ανταγωνισμού σε μεμονωμένες αγορές. Zataskivanie μέσω της υιοθέτησης ενός νέου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η διαδικασία της αλλαγής της ιδιοκτησίας δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, ιδίως από την άποψη των επενδυτικών κινήτρων και οικονομικών διαδικασιών στη χώρα. Η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, οι επενδυτές και οι δανειστές είναι χαμηλή (δεν ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρίες).όχι που απαιτούνται για την εφαρμογή του νομοσχεδίου μεταρρυθμίσεων για λύση των προβλημάτων της γης σχέσεων, η μεταρρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, επιχειρηματικό τομέα, τη νομοθεσία περί συντάξεων, η νομοθεσία της στέγασης. Δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν όλα τα προβληματικά ζητήματα σχετικά με την εκπλήρωση της αποστολής σχετικά με την προσχώρηση της Ουκρανίας στον ΠΟΕ το 2007.

Η κατάσταση στον κοινωνικό τομέα πρέπει να βελτιωθεί. Η παρουσία πολλών προβλημάτων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, που συνδέονται κυρίως με την αναποτελεσματική χρήση της εργασίας, δεν επιτρέπει την αύξηση του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού - το βιοτικό επίπεδο παραμένει πολύ χαμηλότερο από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προφανώς, η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει γίνει ακόμα η απόκτηση ολόκληρης της κοινωνίας και δεν έχει προσφέρει υψηλής ποιότητας τεχνολογικούς μετασχηματισμούς που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμη σταθερή ανάπτυξη.

Ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών της Ουκρανίας για το 2005

Ο όγκος του πραγματικού ΑΕΠ για το 2005 ήταν 441452 εκατομμύρια UAH. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2005 ήταν 102,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με τις τάσεις του περασμένου έτους.

Σχεδόν το 80% της βιομηχανικής ανάπτυξης το 2005 επιτεύχθηκε λόγω της γεωργίας, της διατροφής, της χημικής βιομηχανίας και της κατασκευής μηχανημάτων. Σε αυτές τις βιομηχανίες, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει τη συνολική ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, παρά τη σημαντική μείωση της παραγωγής στο μεταλλουργικό συγκρότημα.

Ναι, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής το 2005 ήταν μόνο 103,1%, που είναι σχεδόν τρεις φορές μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας, αυτή η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης οφείλεται στην επιδείνωση της κατάστασης στις παγκόσμιες αγορές μεταλλικών προϊόντων μέσω της γκρεμωρίας της αγοράς και, ως εκ τούτου, στη μείωση της ζήτησης και των τιμών. Το 2005, η ανάπτυξη της μεταλλουργίας και της επεξεργασίας μετάλλων ανήλθε στο 1,8% (πέρυσι - 17,4%).

Καθώς η Ουκρανία παραμένει μια οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, η ζήτηση και οι τιμές στις ξένες αγορές επηρεάζουν τον όγκο της βιομηχανικής παραγωγής. Για παράδειγμα, σχεδόν τα τρία τέταρτα της παραγωγής του μεταλλευτικού και μεταλλουργικού συγκροτήματος είναι εξαγωγή.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CIC μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους) για το 2005 ήταν 110,3%, ενώ πέρυσι ήταν 112,3%. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού ήταν η αύξηση της αγοραστικής δύναμης για την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται από το κράτος, ενώ η μείωση του όγκου παραγωγής.

Το 2005, τα ονομαστικά εισοδήματα του πληθυσμού αυξήθηκαν κατά 44,0%, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα, που καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα των τιμών - κατά 26,8%.

Τα έξοδα του πληθυσμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004 αυξήθηκαν κατά 34,0%, η αύξηση των αποταμιεύσεων ήταν 12 3930 εκατομμύρια UAH.

Τα σωματίδια των διαφόρων ειδών κοινωνικών πληρωμών προς τον πληθυσμό αυξήθηκαν από 40,3% το 2004 σε 46,7% το 2005, ενώ το μερίδιο των μισθών μειώθηκε από 45,9% σε 41,7%. Στην ουσία, αυτό σημαίνει άμεση επιδότηση του πληθυσμού, αντί για επαρκή αύξηση του επιπέδου των μισθών, η οποία αποτελεί τη βάση για τις εκπτώσεις από τις οποίες πραγματοποιούνται οι κοινωνικές πληρωμές.

Το 2005, ένα μικρό μέρος των δαπανών του πληθυσμού για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε κάπως, από 90,8% σε 84,5%. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σχεδόν 4 φορές.

Το 2005, ο ονομαστικός μισθός κατά μέσο όρο στην Ουκρανία ήταν 806,19 εθνικού νομίσματος ανά μήνα. Σε σύγκριση με το εισόδημα διαβίωσης για ένα (1) ένα ικανό άτομο που είναι 423 UAH. για ένα μήνα, ο μέσος μισθός είναι υψηλότερος κατά 136,7%. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 144,9%.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το υψηλότερο ποσό των ονομαστικών μισθών παρατηρείται στις πιο βιομηχανοποιημένες περιοχές της χώρας: Κίεβο, Ντόνετσκ, Dnepropetrovsk, Ζαπορόζιε, Lugansk και Κίεβο περιοχές..

Παράλληλα, ο δείκτης πραγματικών μισθών στις περιοχές αυτές είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τους άλλους, γεγονός που εξηγείται από το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στις περιοχές αυτές.

Για αρκετά χρόνια η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ διατηρήθηκε σε ένα σταθερό επίπεδο, το οποίο δεν υπερβαίνει UAH 5,3 / δολάρια ΗΠΑ. ΗΠΑ. Από τις αρχές του 2005, η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος με το αμερικανικό δολάριο ήταν 5,0550 UAH / δολάρια ΗΠΑ, ο εθνικός νομισματισμός στο ευρώ ήταν 6,1125 UAH / ευρώ. Από την αρχή του έτους, έχει ενισχυθεί κατά 1 UAH. 10 κορ. ή κατά 15,3%.

Για τις ρητές πληροφορίες της Κρατικής Επιτροπής Στατιστικής για το 2005, το ισοζύγιο των συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 1942,9 εκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 3.980,9 εκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ, ή δύο φορές περισσότερο.

Το 2005, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από τις εξαγωγές. Ναι, η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 120,4%, ενώ η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν 107,5.

Η επιβράδυνση των εξαγωγών επηρεάστηκε από τη μείωση της ζήτησης ξένων εξαγωγών στις εξαγωγές της Ουκρανίας, εν μέρει λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης στις περισσότερες χώρες εταίρους της Ουκρανίας και λόγω της μείωσης των παγκόσμιων τιμών των σιδηρούχων μετάλλων. Η τελευταία προκλήθηκε από μεγάλους όγκους παγκόσμιων αποθεμάτων αυτού του εμπορεύματος μέσω σημαντικών όγκων της παραγωγής του τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.

Ο κατάλογος των χωρών από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εισαγωγές και στις οποίες εξήχθησαν αγαθά και υπηρεσίες παρέμεινε αμετάβλητη το 2005. Οι μεγαλύτερες εισαγωγές προέρχονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τουρκμενιστάν, τη Γερμανία, την Κίνα, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Λευκορωσία. Πάνω απ 'όλα, αγαθά και υπηρεσίες εξήχθησαν προς: τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τις ΗΠΑ, την Ινδία και τη Λευκορωσία.

Ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών της Ουκρανίας για το 2004

Το 2004, η Ουκρανία διατηρούσε υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία συνέχισαν τις θετικές οικονομικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2004 ανήλθε στο 112,1%. Το 2004, το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης καταγράφηκε για όλα τα χρόνια της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Σε ονομαστικούς όρους, ο φυσικός όγκος του ΑΕΠ είναι περίπου 345,1 δισεκατομμύρια UAH, το οποίο είναι περισσότερο από το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 σε 77,8 δισεκατομμύρια UAH. Σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου, η Ουκρανία έχει τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (VDV) το 2004 παρατηρήθηκε στη γεωργία, τις κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία φινιρίσματος. Όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης των αερομεταφερόμενων δυνάμεων το 2004 είναι κάπως χαμηλότερος από ό, τι το 2003.

Τα υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης το 2004 συνοδεύτηκαν από ένα μάλλον υψηλό επίπεδο πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2004, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2004 ήταν 12,3% και ο δείκτης τιμών παραγωγού - 24,1%.

Μια τέτοια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφειλόταν σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Οικονομική παράγοντες που σχετίζονται με τη συνέχιση της τάσης του πληθωρισμού στα τέλη του 2003 και υλοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2004, ένα σημαντικά κοινωνικά οφέλη στον πληθυσμό (αύξηση του κατώτατου μισθού, την εφαρμογή των συμπληρωματικών πληρωμών για τις συντάξεις). Αυτό αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα του πληθυσμού, αύξηση της αγοραστικής δύναμης, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε υψηλότερες τιμές (για το 2004 ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πληθυσμό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,7% σε σύγκριση με το 2003).

Πολιτικοί παράγοντες - λόγω της πολιτικής αστάθειας στη χώρα κατά τις προεδρικές εκλογές, οι προσδοκίες του πληθυσμού σχετικά με την οικονομική κρίση οδήγησαν σε αύξηση των τιμών των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών.

Τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών για το 2004 αυξήθηκαν κατά 27,2%. Ο ονομαστικός μισθός για το μήνα κατά μέσο όρο στην Ουκρανία στο τέλος του 2004 ήταν 589,62 εθνικού νομίσματος, έναντι 462,3 εθνικού νομίσματος. κατά το έτος 2003.

Μαζί με την αύξηση των ονομαστικών μισθών το 2004, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2004, παρατηρήθηκε ασήμαντη επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των πραγματικών μισθών (από 27,3% τον Απρίλιο σε 23,6% το Δεκέμβριο του 2004). Αυτό οφείλεται στην ταχεία αύξηση του πληθωρισμού κατά την ίδια περίοδο

Κατά τη διάρκεια του 2004, η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος με το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε σε ένα σταθερό επίπεδο των UAH 5,3 / USD. ΗΠΑ, όπως και το 2003. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2004, η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος έναντι του αμερικανικού δολαρίου ήταν 5,3054 UAH / USD. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με το ευρώ - 7,2175 UAH / ευρώ.

Το 2004 ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 33,2% σε σχέση με το 2003 και ανήλθε σε 68.984,3 εκατ. Δολάρια. ΗΠΑ. Ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 42,6% (το 2003 - κατά 24,0%), οι εισαγωγές - κατά 31,3% (το 2003 - κατά 28,7%).

Εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές με εμπορεύματα Η Ουκρανία πραγματοποίησε με εταίρους από 199 χώρες του κόσμου, με υπηρεσίες - με 202 χώρες.

Οι μεγαλύτεροι όγκοι εξαγωγών και εισαγωγών πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το 2004, το μερίδιο των εξαγωγών και των εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 366% σε σύγκριση με το 2003.

Κατά συνέπεια, το 2004 συνεχίστηκαν οι θετικές τάσεις της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η σταδιακή αύξηση των εισοδημάτων του πληθυσμού κατά το 2004 επιβραδύνθηκε κάπως στο τέλος του έτους λόγω της αύξησης του επιπέδου του πληθωρισμού. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας το 2004 παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξασφάλισε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2004 (στο επίπεδο του 12,1%).

Ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών της Ουκρανίας για το 2002

Η δυναμική των μακροοικονομικών δεικτών το 2002 ήταν θετική, αλλά κατά το ήμισυ περίπου σε σύγκριση με το 2001. Σύμφωνα με την προηγούμενη αξιολόγηση της Goskomstat, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 5,2%. Μια τέτοια δυναμική είναι απολύτως φυσική, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν οι υψηλοί (9-10%) δείκτες αύξησης του ΑΕΠ που σημειώθηκαν το 2001.

Η πραγματική αύξηση της παραγωγής στη βιομηχανία ήταν 7%. Ο συνολικός αριθμός επενδύσεων ήταν μόλις 6,2%.

Συνολικά, το 2002, δεν είχα ξεκινήσει πολύ καλά μέσα από μια πολύπλοκη συνθήκες εξωτερικού εμπορίου (η ουκρανική οικονομία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές της, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί των εξαγωγών έως και 56% του ΑΕΠ), εξαντληθεί σχεδόν την ανταγωνιστικότητα των τιμών (συνέπεια της υποτίμησης την περίοδο 1997-1998.) Και ανεπαρκή ποσοστά τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, που οδήγησε σε επιβράδυνση της δυναμικής των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και στην αύξηση του ΑΕΠ.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2002, η εξωτερική οικονομική κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Χάρη στην επανάληψη της εξαγωγής μετάλλων και την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης σιτηρών, ήταν δυνατό να επιτευχθούν υψηλά, όχι και αναμενόμενα αποτελέσματα: οι προηγούμενοι υπολογισμοί του Υπουργείου Οικονομίας, η αύξηση των εξαγωγών θα είναι 10,7% και η εισαγωγή - 5,0%. Επιπλέον, οι ουκρανοί εξαγωγείς κέρδισε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές, δεδομένης της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος σε αποπληθωρισμό στην Ουκρανία, με σημαντική αύξηση των τιμών στις χώρες - οι κύριοι εμπορικοί εταίροι.

Στο τέλος των 11 μηνών, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών υπερέβαινε τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ανήλθε σε 1039,8 εκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ. Αυτό, καθώς και σημαντική αύξηση των εσόδων το 2002 στο νόμισμα από τις μεταβιβάσεις, συνέβαλαν επειδή η προσφορά νομίσματος υπερέβαινε τη ζήτηση γι 'αυτό. Κατά τη διάρκεια του 2002, η NBU στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος (IBRR) αγόρασε 1,73 δισ. Δολάρια. Οι ΗΠΑ και το επίπεδο των διεθνών συναλλαγματικών αποθεμάτων της NBU υπερέβησαν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ.

Η αύξηση των μισθών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν πάνω από 21%, δηλαδή η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών ήταν 5-6 φορές υψηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι, η επίδραση των αναπτυξιακών παραγόντων άλλαξε κάπως και η κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειες για την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος του πληθυσμού και της εγχώριας ζήτησης προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες που οφείλονται στην επιδείνωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Το 2002, ο ελάχιστος μισθός ήταν 376,38 UAH. και το μέγεθος των συντάξεων αυξήθηκε κατά 20%. Οι πραγματικοί μισθοί για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2002 αυξήθηκαν κατά 15,6%, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών - κατά 17,1%. Αυτό επηρέασε σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς. Προσφορά προϊόντων σε αυτό, η οποία αυξήθηκε αρκετά γρήγορα, και οι ευνοϊκές συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του 2002 στον τομέα της γεωργίας, οδήγησε σε μείωση των τιμών των τροφίμων και ότι ήταν η κύρια αιτία του αποπληθωρισμού - σε κάποιο βαθμό, δεν αναμένεται. Αυτό ήταν προκαθορισμένο, αφενός, από τη διοικητική επιρροή στις τοπικές αρχές όσον αφορά τον έλεγχο των τιμών, από την άλλη με υψηλή απόδοση, η οποία μείωσε τις γεωργικές τιμές κατά περίπου 10%. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τη στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες δεν αυξήθηκαν πρακτικά - για τον πληθυσμό παραμένουν χαμηλοί και για την παραγωγή - υψηλοί. Έτσι, το επίπεδο της διασταυρούμενης τιμολόγησης το 2002 αυξήθηκε, κατά τη διάρκεια του έτους ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν 99,4%.

Ο Αναπληρωτής Υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομίας καθόρισε την κατάσταση των τιμών το 2002 ως θεμελιωδώς νέο για την οικονομία της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ανεξαρτησίας, ο αποπληθωρισμός παρατηρήθηκε μόνο σε ορισμένους θερινούς μήνες και το 2002 υπήρξε έξι μήνες αποπληθωρισμού. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχει ζήτημα αποπληθωρισμού μόνο στην ομάδα των προϊόντων διατροφής (το μερίδιο των δαπανών για την απόκτηση των αγαθών αυτών είναι το μεγαλύτερο από το συνολικό καταναλωτικό χρήμα του πληθυσμού - 63,9%). Η αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών προκαθορίζει αλλαγές στη δομή της κατανάλωσης και η αύξηση του εισοδήματος πραγματοποιείται κυρίως στην αγορά μη-τροφίμων, όπου παρατηρείται πληθωρισμός.

Ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος προκάλεσε επίσης μερικώς την αποπληθωριστική δυναμική των τιμών καταναλωτή το 2002 ήταν η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος σε σχέση με το επιτόκιο δολαρίου ΗΠΑ.

2. Ανάλυση των κύριων αποτελεσμάτων της οικονομικής δραστηριότητες της εταιρείας "MIR" HOS VOI "SOIU"

2.1 Συνοπτική περιγραφή n"ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ" ΧΟΣ ΒΟΙ "ΣΟΙΟΥ"

Περιφερειακό Συμβούλιο Kharkiv (περιφερειακό υποκατάστημα) της ουκρανικής οργάνωσης των αναπήρων «Ένωση των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες στην Ουκρανία» καταχωρήθηκε στο Γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας στην περιοχή του Χάρκοβο 4η Σεπτεμβρίου 1998. Στη σύνθεσή του, ενώνει τους πολίτες και τους οργανισμούς όσον αφορά τη σύνθεση της παραγωγής, ασκεί δραστηριότητες βάσει του Συντάγματος της Ουκρανίας, της ισχύουσας νομοθεσίας και του Χάρτη. Ο σκοπός της ΕΟΕ VOI «SOIU» είναι μια εθελοντική ένωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ομάδων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα αναπηρίες, πρόβλεψη για την απασχόληση με ειδικές ανάγκες, η παροχή ιατρικής βοήθειας, ένα δημιουργικό και νομική αποκατάσταση. Πηγή χρηματοδότησης για την οργάνωση είναι να κρατήσεις από τα κέρδη των νομαρχιακών επιχειρήσεων, φιλανθρωπικές ενισχύσεις και άλλες. Έτσι, μία από τις επιχειρήσεις TAIH και έχουν, Επιχείρηση «MIR» ΕΟΕ VOI «SOIU», η οποία βασίζεται 25.06.2003. με βάση την αυτοχρηματοδότηση και την αυτοχρηματοδότηση. Η εταιρεία είναι μια ανεξάρτητη οικονομική οντότητα που έχει το δικαίωμα σε ένα νομικό πρόσωπο και ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2005 - 2007 ετών:. Υπηρεσίες διαδικασία ανάπτυξης ταινίες και εκτύπωση φωτογραφιών, σουβενίρ, δραστηριότητες εκτύπωσης, Χονδρικό υδραυλικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών? υπηρεσίες ανανέωσης λογαριασμού φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Προγράμματα για την ανάπτυξη νέων τύπων προϊόντων και τη βελτίωση της υπάρχουσας παραγωγής καθιστούν δυνατή έως τα τέλη του 2008 στις αρχές του 2009. Παρέχουν περίπου 30 θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα με πλήρεις ευκαιρίες.

Η οργανωτική δομή αυτής της επιχείρησης έχει ως εξής:

Πλήρες όνομα: Η εταιρεία «Mir» Περιφερειακό Συμβούλιο Kharkiv (περιφερειακό υποκατάστημα) της ουκρανικής οργάνωσης των αναπήρων «Ένωση των ουκρανικών Οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία», συντομογραφία όνομα - Η εταιρεία «Mir» ΕΟΕ VOI «SOIU».

- KVED - 51.70.0, 51.47.2, 72.40.0, 74.14.0

Νομική διεύθυνση: 61003, Kharkov, Chervonozavodsky περιοχή, ul. Plekhanovskaya, 18,

Αριθμός και ημερομηνία κρατικής εγγραφής της επιχείρησης: Αριθ. 14801050003014644 της 26.06.2003.

Πιστοποιητικό: Σειρά AO Νο. 510224.

Πλήρες όνομα και τη διεύθυνση των ατόμων με αναπηρία, που είναι ο ιδρυτής της: Περιφερειακό Συμβούλιο Kharkov (Περιφερειακό Γραφείο) All-ουκρανική οργάνωση των αναπήρων «Ένωση των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες στην Ουκρανία», 61003, Kharkov, st. Gamarnik, 19.

Η διεύθυνση της τοπικής φορολογικής διοίκησης:

STI Chervonozavodsky περιοχή στο Χάρκοβο, st. Bogdan Khmelnitsky, 17.

Εξειδίκευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2005 - 2007. τα ακόλουθα:

- παραγωγή εντύπων ·

- χονδρική πώληση αγαθών: υδραυλικός εξοπλισμός, λογαριασμοί αναπλήρωσης καρτών για επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, τρόφιμα, προϊόντα εκτύπωσης.

- παροχή υπηρεσιών: παροχή συμβουλών σε εμπορικά θέματα, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ανανέωση λογαριασμών φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης MIR HOS VOI SOIU πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον πίνακα της δυναμικής των τεχνικών και οικονομικών δεικτών για την περίοδο 2006-2007 συμπεριλαμβανομένης.

Δυναμική των τεχνικών και οικονομικών δεικτών Επιχειρήσεις "WORLD" HOS VOI "SOIU" για το 2006 - 2007