2. Η διαδικασία δημιουργίας ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου

Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι υπό τη μορφή της μη επιχειρηματικής κοινωνίες. Οι NPF δεν διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο, μισθωτές και δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το μοναδικό είδος της δραστηριότητάς τους είναι οι υπηρεσίες παροχής μη κυβερνητικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Πριν από την εγγραφή σε κρατικούς φορείς, ο Χάρτης της APF υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του NPF είναι τα συνταξιοδοτικά συστήματα που καθορίζουν τη διαδικασία και τους όρους του ταμείου για την εφαρμογή της μη κρατικής σύνταξης για τους συμμετέχοντες. Τα συστήματα ναύλωσης και συνταξιοδότησης είναι δημόσια έγγραφα, κάθε συνεισφέρων και συμμετέχων του NPF μπορεί να εξοικειωθεί με αυτά.

Οι ιδρυτές της APF εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του ιδρύματος πρέπει να δημιουργήσουν από τους εκπροσώπους τους ένα συμβούλιο του ταμείου σε αριθμό τουλάχιστον πέντε ατόμων. Το Συμβούλιο ελέγχει τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ταμείου και επιλύει τα βασικά θέματα των εργασιών του. Προβλέπονται διάφορα προσόντα και άλλες απαιτήσεις στα μέλη των συμβουλίων του NPF. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά προσόντων για το δικαίωμα να κατέχουν θέση μέλους του Συμβουλίου της NPF, οι υποψηφιότητες τους συντονίζονται με την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Αφού συμφωνήσει το συμβούλιο του APF, ο επικεφαλής και ο γραμματέας του συμβουλίου εκλέγονται από την ιδιότητα του μέλους.

Το Συμβούλιο της NPF υποχρεούται να αναπτύξει και να εγκρίνει την επενδυτική δήλωση του ταμείου, η οποία καθορίζει την επενδυτική του πολιτική, τις κύριες κατευθύνσεις και τους περιορισμούς της επένδυσης σε συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία. Η δήλωση επενδύσεων είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή από εταιρείες που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία και ο θεματοφύλακας. Ελλείψει ειδικών στις επενδυτικές δραστηριότητες του συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προσελκύσει εξωτερικούς συμβούλους για την ανάπτυξη της επενδυτικής δήλωσης της APF.

Το Συμβούλιο υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισης της APF να συνάπτει συμβάσεις:

στη χορήγηση - με ένα ACE.

για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - με ένα ή περισσότερα AMCs.

για την αποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων - με έναν θεματοφύλακα.

Ένα αναπόσπαστο μέρος κάθε μιας από τις συμβάσεις αυτές είναι η δήλωση επενδύσεων του APF. Αφού το Ταμείο αποκτήσει την ιδιότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και συνάψει τις συμφωνίες αυτές, η APF λαμβάνει το δικαίωμα να συνάπτει συνταξιοδοτικές συμβάσεις και να λαμβάνει συνταξιοδοτικές εισφορές.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου

Τα μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία δημιουργούνται με τη μορφή μη επιχειρηματικών εταιρειών. Οι NPF δεν διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο, μισθωτές και δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το μοναδικό είδος της δραστηριότητάς τους είναι οι υπηρεσίες παροχής μη κυβερνητικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Πριν από την εγγραφή σε κρατικούς φορείς, ο Χάρτης της APF υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του NPF είναι τα συνταξιοδοτικά συστήματα που καθορίζουν τη διαδικασία και τους όρους του ταμείου για την εφαρμογή της μη κρατικής σύνταξης για τους συμμετέχοντες. Τα συστήματα ναύλωσης και συνταξιοδότησης είναι δημόσια έγγραφα, κάθε συνεισφέρων και συμμετέχων του NPF μπορεί να εξοικειωθεί με αυτά.

Οι ιδρυτές της APF εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του ιδρύματος πρέπει να δημιουργήσουν από τους εκπροσώπους τους ένα συμβούλιο του ταμείου σε αριθμό τουλάχιστον πέντε ατόμων. Το Συμβούλιο ελέγχει τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ταμείου και επιλύει τα βασικά θέματα των εργασιών του. Προβλέπονται διάφορα προσόντα και άλλες απαιτήσεις στα μέλη των συμβουλίων του NPF. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά προσόντων για το δικαίωμα να κατέχουν θέση μέλους του Συμβουλίου της NPF, οι υποψηφιότητες τους συντονίζονται με την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Αφού συμφωνήσει το συμβούλιο του APF, ο επικεφαλής και ο γραμματέας του συμβουλίου εκλέγονται από την ιδιότητα του μέλους.

Το Συμβούλιο της NPF υποχρεούται να αναπτύξει και να εγκρίνει την επενδυτική δήλωση του ταμείου, η οποία καθορίζει την επενδυτική του πολιτική, τις κύριες κατευθύνσεις και τους περιορισμούς της επένδυσης σε συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία. Η δήλωση επενδύσεων είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή από εταιρείες που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία και ο θεματοφύλακας. Ελλείψει ειδικών στις επενδυτικές δραστηριότητες του συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προσελκύσει εξωτερικούς συμβούλους για την ανάπτυξη της επενδυτικής δήλωσης της APF.

Το Συμβούλιο υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισης της APF να συνάπτει συμβάσεις:

στη χορήγηση - με ένα ACE.

για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - με ένα ή περισσότερα AMCs.

για την αποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων - με έναν θεματοφύλακα.

Ένα αναπόσπαστο μέρος κάθε μιας από τις συμβάσεις αυτές είναι η δήλωση επενδύσεων του APF. Αφού το Ταμείο αποκτήσει την ιδιότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και συνάψει τις συμφωνίες αυτές, η APF λαμβάνει το δικαίωμα να συνάπτει συνταξιοδοτικές συμβάσεις και να λαμβάνει συνταξιοδοτικές εισφορές.

Σχέδιο εργασίας μη κυβερνητικού συνταξιοδοτικού ταμείου

Εάν ένα πρόσωπο αποφάσισε να γίνει μέλος του ταμείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να γίνει μέλος του NPF ενός από τους τρεις τύπους - ανοιχτό, εταιρικό, επαγγελματικό. Οποιοδήποτε πρόσωπο, ακόμη και ανιθαγενές, μπορεί να γίνει συμμετέχων σε μια ανοικτή APF. Οι συμμετέχοντες σε εταιρικά NPF μπορούν να είναι άνθρωποι που συνδέονται με τους ιδρυτές αυτών των εργασιακών σχέσεων της NPF. Οι συμμετέχοντες των επαγγελματικών NPF είναι άτομα που ασχολούνται με τον τύπο ή τους τύπους δραστηριοτήτων που ορίζονται στο καταστατικό της NPF.

Υπάρχουν δύο βασικά συστήματα μη κρατικών συνταξιοδοτικών παροχών - με ορισμένες εισφορές (σταθερό ποσό ή ποσοστό μισθών) και ορισμένες πληρωμές. Ωστόσο, στην Ουκρανία επιτρέπεται μόνο ένα καθεστώς με ορισμένες εισφορές, δεδομένου ότι το δεύτερο σύστημα φέρει σημαντικούς κινδύνους για τα NPF και είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο εργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η προϋπόθεση για την απόκτηση κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί σε ατομικό λογαριασμό είναι η επίτευξη της ηλικίας συνταξιοδότησης από τον συμμετέχοντα - 10 έτη πριν ή 10 έτη μετά την ηλικία συνταξιοδότησης σε κοινό σύστημα.

Η APF πραγματοποιεί τέτοιους τύπους πληρωμών: σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφάπαξ σύνταξη, συντάξιμη ζωή. Οι πληρωμές γίνονται κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντα.

Η εφάπαξ συνταξιοδοτική πληρωμή πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ιατρική επιβεβαίωση κρίσιμης κατάστασης υγείας ή αναπηρίας ενός συμμετέχοντος στο ταμείο ·

- όταν το ποσό των συνταξιοδοτικών ταμείων που ανήκουν στον συμμετέχοντα κατά την ημερομηνία της ηλικίας συνταξιοδότησης του συμμετέχοντα του ταμείου δεν φθάνει το ελάχιστο ποσό του ποσού της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης που έχει καθορίσει η κρατική επιτροπή για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ουκρανίας ·

- αναχώρηση του συμμετέχοντα του ταμείου για τη μόνιμη διαμονή πέρα ​​από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο συμμετέχων συνάπτει μια συνταξιοδοτική σύμβαση για μια ορισμένη περίοδο (όχι μικρότερη των 10 ετών), μετά την οποία καταβάλλονται σε αυτόν συνταξιοδοτικά ποσά σε ίσα μέρη για ίσες χρονικές περιόδους.

Μια σύνταξη με διάρκεια ζωής καταβάλλεται στους συμμετέχοντες στο ταμείο, οι οποίοι μετέφεραν την αποταμίευσή τους από την APF στην ασφαλιστική εταιρεία και συνήψαν σύμβαση με αυτήν. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει στον συνταξιούχο συντάξιμη σύνταξη για τη ζωή, βάσει του ποσού των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών του.

Μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο τη διαδικασία για τη δημιουργία

Μιλώντας για τη δημιουργία ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της στιγμής της δημιουργίας του, δηλαδή της εγγραφής ως νομικής οντότητας και της στιγμής από την οποία το ταμείο έχει το δικαίωμα να ασκεί ουσιαστικές δραστηριότητες.

Το πρώτο σημείο - η δημιουργία ενός νομικού προσώπου, η εμφάνιση των δικαιωμάτων του νομικού προσώπου - ο νομοθέτης συνδέει με την εγγραφή του κατάσταση, δηλαδή του εξουσιοδοτημένου ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο, διενεργείται από την είσοδο στα κρατικά μητρώα των δεδομένων για τη δημιουργία ενός ταμείου. Η διαδικασία καταχώρησης καθορίζεται από τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και από ειδικό νόμο - τον Ομοσπονδιακό Νόμο της 8ης Αυγούστου 2001. №129-FZ "περί κρατικών Εγγραφή Νομικών Προσώπων και μεμονωμένους επιχειρηματίες" [1] (όπως τροποποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, 8, 23, Δεκεμβρίου του 2003, 2 Νοέμβρη, 2004 2 Ιουλίου 2005).

Η εγγραφή του ταμείου ως νομικού προσώπου πρέπει να προηγείται, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των συστατικών εγγράφων του ταμείου (άρθρο 6 του νόμου περί των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων). Το ιδρυτικό έγγραφο του ταμείου είναι το καταστατικό του ιδρύματος. Το τελευταίο εγκρίνεται από τους ιδρυτές του (ιδρυτή).

Ο χάρτης του ταμείου πρέπει να περιλαμβάνει:

- πλήρη και συντομευμένα ονόματα του ταμείου και το όνομα πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις "μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο", πληροφορίες σχετικά με τη θέση του ·

- διατάξεις σχετικά με το θέμα και τον σκοπό του ταμείου ·

- πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την αρμοδιότητα των οργάνων διαχείρισης του ταμείου, τους κανόνες εκπροσώπησης στα όργανα διαχείρισης,

- διατάξεις σχετικά με το διορισμό και την απόλυση των υπαλλήλων, τη λήψη αποφάσεων, τη δημοσίευση των εκθέσεων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, την αναδιοργάνωση και εκκαθάριση του ταμείου, την κατανομή του εισοδήματος από την επένδυση των συνταξιοδοτικών αποθεματικών, καθώς και η διαδικασία για τη διανομή της περιουσίας σε περίπτωση εκκαθάρισης του Ταμείου.

Το δεύτερο σημείο - ο χρόνος από τον οποίο το μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο έχει το δικαίωμα να ασκεί τις δραστηριότητες-στόχους του - ο νομοθέτης συνδέεται με την έκδοση άδειας για το ταμείο να ασκεί τέτοιες δραστηριότητες.

Έτσι, οι δραστηριότητες των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων για την παροχή συντάξεων και ασφάλισης συντάξεων - σχετίζεται με την άδεια δραστηριοτήτων (άρθρο 17 podp.91 αξίωση 1 3 ομοσπονδιακού νόμου της 8 Αυγ του 2001 Ν 128-FZ «περί της εκδόσεως αδειών ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων» (με τροποποιήθηκε στις 13 21 Μαρτίου 9, Δεκεμβρίου 2002 10 Ιανουαρίου, 27 του Φλεβάρη 11 26 του Μαρτίου 23η Δεκεμβρίου του 2003, 2 Νοέμβρη του 2004, 21 Μαρτίου, 2 Ιουλίου 2005)).

Κανονισμοί σχετικά με τις δραστηριότητες αδειοδότησης των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων για την παροχή συντάξεων και ασφάλισης συντάξεων [2] (που εγκρίθηκε. RF κυβερνητικό διάταγμα της 5 Δεκ του 2003 Ν 735) (όπως τροποποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου, 2005).

Η χορήγηση αδειών για τις δραστηριότητες των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων για συνταξιοδοτικές παροχές και ασφάλιση συντάξεων πραγματοποιείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Αγορών.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία χρηματοπιστωτικών αγορών εφαρμόζεται επίσης (άρθρο 3, άρθρο 34 του νόμου):

- εγγραφή κοινοποίησης των χρηματικών ποσών που έχουν υποβάλει αίτηση για την πρόθεση να ασκήσουν δραστηριότητες ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης ως ασφαλιστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου,

- καταχώρηση των κανόνων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εξετάστε πρώτα τη διαδικασία εγγραφής των κανόνων του ταμείου. Η διαδικασία αυτή εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 15 Απριλίου 2004. Αριθ. 46 [3].

Οι συνταξιοδοτικοί και ασφαλιστικοί κανόνες του ταμείου, καθώς και οι αλλαγές και / ή οι προσθήκες σε αυτές υποβάλλονται στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Αγορών. Η απόφαση για την εγγραφή των ασφαλιστικών κανόνων ή για την άρνηση εγγραφής τους γίνεται δεκτή το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Για την εγγραφή των συνταξιοδοτικών κανόνων του ταμείου, πέραν των εγγράφων που υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για συντάξεις και ασφάλιση συντάξεων, επιπλέον:

- δύο αντίγραφα των κανόνων περί συντάξεων του NPF.

- ένα αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Συμβουλίου της NPF σχετικά με την έγκριση των συνταξιοδοτικών κανόνων του NPF.

Λόγοι άρνησης εγγραφής των συνταξιοδοτικών κανόνων του Ταμείου Συντάξεων, τροποποιήσεις και / ή προσθήκες σε αυτές (άρθρο 13 της Διαδικασίας):

- διαφορά των υποβληθέντων εγγράφων με τις απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·

- την παρουσία αναξιόπιστων ή παραμορφωμένων πληροφοριών στα υποβληθέντα έγγραφα.

Για να αποκτήσει άδεια για να ασκήσει δραστηριότητες, το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις αδειοδότησης.

Οι απαιτήσεις αδειοδότησης και οι όροι για την εφαρμογή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δραστηριοτήτων από μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι (άρθρο 4 του κανονισμού περί αδειοδότησης):

α) η ύπαρξη του ταμείου κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων για την άδεια ακινήτου που προορίζεται να εξασφαλίσει τις καταστατικές του δραστηριότητες, το ποσό της χρηματικής αξίας η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2005 - όχι λιγότερο από 30 εκατομμύρια ρούβλια από την 1η Ιουλίου, 2009 -. όχι λιγότερο από 50 εκατομμύρια - ρούβλια. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική συνεισφορά του ιδρυτή (εισφορά) ταμείο γίνει με μετρητά, θα είναι από την 1η Ιανουαρίου, 2005 - όχι λιγότερο από 30 εκατομμύρια ρούβλια.

β) τήρηση των κανόνων του ταμείου που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·

γ) τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών λογαριασμών της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και της συνταξιοδότησης λογαριασμούς που χρηματοδοτούνται μέρος των συντάξεων εργασίας, καθώς και η χωριστή λογιστική των συνταξιοδοτικών αποθεματικών και τα συνταξιοδοτικά ταμεία να καλύπτουν τις υποχρεώσεις ταμείου για τους καταθέτες, τους συμμετέχοντες και τους ασφαλισμένους?

ζ) τη διάθεση του αποθεματικού ταμείου συντάξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία των συνταξιοδοτικών αποθεματικών των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων και την παρακολούθηση της τοποθέτησης, καθώς και οι απαιτήσεις για το σχηματισμό της σύνθεσης και της δομής των συνταξιοδοτικών αποθεματικών των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων?

δ) η παρουσία του επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου του ταμείου της εμπειρίας σε ανώτερες θέσεις στο ταμείο, ασφαλιστική εταιρεία ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τουλάχιστον 3 χρόνια της τριτοβάθμιας νομική ή χρηματοοικονομική εκπαίδευση (με διαφορετική εκπαίδευση - επαγγελματική κατάρτιση), την απουσία ενός ποινικού μητρώου για τα εγκλήματα σφαίρα της οικονομίας, καθώς και για τα εγκλήματα μεσαίας βαρύτητας, τον τάφο και ιδιαίτερα τον τάφο ·

στ) ο κύριος λογιστής του ταμείου έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα, δεν διαθέτει ανώτατη εκπαίδευση, δεν έχει ποινικό μητρώο για εγκλήματα στον οικονομικό τομέα, καθώς και για εγκλήματα μεσαίας βαρύτητας, σοβαρά και ιδιαίτερα σοβαρά.

Μεταξύ των εγγράφων που υποβάλλει ο αιτών αδειών στην αρχή έκδοσης αδειών σύμφωνα με τη ρήτρα 5 του κανονισμού για την αδειοδότηση είναι:

α) αίτηση για άδεια με την ένδειξη:

το όνομα και την οργανωτική και νομική μορφή της νομικής οντότητας, τη θέση της, την τοποθεσία των εδαφικά χωριστών μονάδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που παρέχονται με άδεια ·

αδειοδοτημένη δραστηριότητα, την οποία σκοπεύει να εφαρμόσει ο αιτών την άδεια ·

β) αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και έγγραφο που επιβεβαιώνει την εγγραφή νομικού προσώπου στο ενιαίο κρατικό μητρώο νομικών προσώπων ·

γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της αιτήτριας άδειας εγγραφής στη φορολογική αρχή ·

δ) έγγραφο που επιβεβαιώνει την καταβολή τέλους αδείας για εξέταση από την αρχή αδειοδότησης μιας αίτησης για άδεια ·

δ) έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη του ταμείου στην απαιτούμενη ποσότητα των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται να εξασφαλίσουν τις καταστατικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών συνεισφορών της συνεισφοράς ιδρυτών (ιδρυτής) Ταμείο γίνονται σε μετρητά (τραπεζική βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί για περισσότερες από 5 ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας).

ε) αντίγραφα εγγράφων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της απαραίτητης εκτελεστικής εμπειρίας και εκπαίδευσης από τον επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου του ταμείου και τον κύριο λογιστή του ταμείου ·

ζ) κανόνες αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο του ιδρύματος.

Η αρχή αδειοδότησης αποφασίζει να χορηγήσει ή να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Τονίζουμε ότι η άδεια για την εκτέλεση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δραστηριοτήτων από το μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο είναι διαρκή (ρήτρα 10 του κανονισμού για την αδειοδότηση). Παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Νόμου, η ισχύς των αδειών των κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 λήγει την 1η Ιουλίου, Έτσι, τα κεφάλαια που έλαβαν άδειες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 πρέπει να τα καταχωρήσουν πριν από την 1η Ιουλίου 2009.

[1] Ομοσπονδιακός νόμος της 8ης Αυγούστου 2001 N 129-FZ "Σχετικά με την καταχώριση νομικών προσώπων και μεμονωμένων επιχειρηματιών από το κράτος" // Συλλογή της Νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. - 13 Αυγούστου 2001. - № 33. - Στ.3431.

[2] Το κυβερνητικό διάταγμα της 5 Δεκεμβρίου του 2003 Ν 735 «Περί έγκρισης των κανονισμών για την αδειοδότηση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων για την παροχή συντάξεων και των ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών» // Συνεδρίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. - 15 Δεκεμβρίου 2003. - № 50. - άρθρο 4898.

[3] Υπουργείο Εργασίας διάταγμα της 15 Απρ, 2004 Ν 46 «Με την έγκριση της καταχώρισης των συντάξεων και των ασφαλιστικών ρύθμιση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων» // Δελτίο των κανονιστικών πράξεων των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων. - 10 Μαΐου 2004. - № 19.

Δημιουργία μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου, κρατική καταχώρησή του και χορήγηση άδειας για δραστηριότητες

Ένα μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος δεν έχει μέλη, που έχουν συσταθεί από πολίτες και / ή νομικά πρόσωπα με βάση εθελοντικές εισφορές περιουσίας οι αποκλειστικές δραστηριότητες των οποίων

Η διαδικασία της δημιουργίας του ταμείου μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: την έγκριση των ιδρυτών της απόφασης για τη δημιουργία του ταμείου και την έγκριση του καταστατικού του ταμείου, η εκλογή των οργάνων της κυβέρνησης και ο σχηματισμός του εγκεκριμένου κεφαλαίου, με την καταχώρηση Ταμείο, άδεια για τη δραστηριότητα για την παροχή συντάξεων και ασφάλισης συντάξεων.


Ίδρυμα: 1) Το ίδρυμα ιδρύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο, άλλους ομοσπονδιακούς νόμους και άλλες κανονιστικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ιδρυτές του ιδρύματος μπορούν να είναι νομικές οντότητες και ιδιώτες.2)Οι ιδρυτές (ιδρυτής) δεν έχουν δικαιώματα επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο ταμείο, το οποίο είναι ιδιοκτησία του ιδρύματος.3)Το Ταμείο είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του με όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτό.4) Οι ιδρυτές, οι καταθέτες και οι συμμετέχοντες, καθώς και το κράτος, δεν είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε το ταμείο ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις των ιδρυτών (ιδρυτών), των καταθετών, των συμμετεχόντων και του κράτους.

Κρατική εγγραφή του ταμείου.Το Ταμείο αποκτά τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας από την ημερομηνία της κρατικής εγγραφής σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το Ταμείο λαμβάνει το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες ιδιωτικής συνταξιοδότησης του πληθυσμού από την ημερομηνία απόκτησης άδειας (άδειας) για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας.

Ιδρυτικά έγγραφα του Ιδρύματος.1) Τα συστατικά έγγραφα του ταμείου είναι ο καταστατικός χάρτης και το καταστατικό. Το καταστατικό του ιδρύματος εγκρίνεται από τους ιδρυτές του (ιδρυτή). Η διαδικασία δημιουργίας ενός ταμείου καθορίζεται από τη συστατική σύμβαση που συνάπτεται από τους ιδρυτές της.2)Ίδρυμα Χάρτη δεν πρέπει να περιέχει: πλήρης και αρχικά το όνομα του Ταμείου, και το όνομα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λέξεις «ταμείο συντάξεων», πληροφορίες για την τύχη του, σχετικά με το θέμα των διατάξεων και τους σκοπούς του ταμείου, πληροφορίες σχετικά με τη δομή και αρμοδιότητες της διοίκησης ταμείο, κανόνες εκπροσώπησης στα όργανα ρυθμίσεων σχετικά με τη διαδικασία διορισμού και απόλυσης των υπαλλήλων, τη λήψη αποφάσεων, τη δημοσίευση εκθέσεων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ταμείου, την αναδιοργάνωση και vidatsii Ταμείου, η κατανομή του εισοδήματος από την επένδυση των συνταξιοδοτικών αποθεματικών, καθώς και η διαδικασία για τη διανομή της περιουσίας σε περίπτωση εκκαθάρισης του Ταμείου.

Αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του ταμείου.Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταθετών και των συμμετεχόντων, οι δραστηριότητες του ταμείου υπόκεινται σε υποχρεωτική χορήγηση αδείας από το κρατικό εξουσιοδοτημένο όργανο κατά τον τρόπο που ορίζει η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι άδειες εκδίδονται στο ταμείο από εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό φορέα που εποπτεύει και ελέγχει τα μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η διάρκεια του ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Η προγραμματισμένη επιθεώρηση διεξάγεται όχι συχνότερα από μία φορά σε 2 χρόνια.

Μια μη προγραμματισμένη έλεγχος γίνεται για να επιβεβαιώσει την εξάλειψη των παραβιάσεων αδειούχος τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της άδειας που εντοπίστηκαν κατά το συνηθισμένο έλεγχο, την εξάλειψη των παραβιάσεων κάτοχος της άδειας που οδήγησε στην αναστολή της άδειας, καθώς και στην περίπτωση των πληροφοριών αρχής αδειοδότησης για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω παραβάσεων. Η επαλήθευση της εξάλειψης των παραβιάσεων που συνεπάγεται την αναστολή της άδειας πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον δικαιοδόχο της κοινοποίησης της εξάλειψης των παραβιάσεων.

34. Το ακίνητο ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου: περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για τη στήριξη των νόμιμων δραστηριοτήτων των APF, καθώς και τα συνταξιοδοτικά αποθεματικά και τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Πηγές σχηματισμού της ιδιοκτησίας του NPF.

Ένα μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο (NPF) είναι μια ειδική οργανωτική και νομική μορφή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

Όταν δημιουργείται το ίδρυμα, ο ιδρυτής μεταφέρει το ακίνητο στο ταμείο - τη συνεισφορά του ιδρυτή. Από τη στιγμή της μεταβίβασης, ο ιδρυτής δεν έχει δικαιώματα στην ιδιοκτησία που μεταφέρεται στο ταμείο, γίνεται ιδιοκτησία του ταμείου. Το Ταμείο είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του έναντι όλων των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σ 'αυτό.

Το ίδιο το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίζεται σε ακίνητα που προορίζονται για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων από το νόμο δραστηριοτήτων του ταμείου, καθώς και τα συνταξιοδοτικά αποθέματα και τις αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης.

Έτσι, ο νόμος διακρίνει τρία διαφορετικά, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς και τον τρόπο σχηματισμού και διάθεσης μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων: περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για την υποστήριξη των νόμιμων δραστηριοτήτων του ταμείου, συνταξιοδοτικά αποθεματικά, συνταξιοδοτική εξοικονόμηση

Το ακίνητο που προορίζεται να υποστηρίξει τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες του ταμείου δημιουργείται εις βάρος του: Οι συνολικές εισφορές των ιδρυτών (ιδρυτής της κατάθεσης)? Καταθέτες πληρωμές στόχο των εσόδων κεφαλαίου από την επένδυση των συνταξιοδοτικών αποθεματικών και των επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων, τα ποσά των συνταξιοδοτικών εισφορών, εφόσον το δικαίωμα θεμέλιο για την κατεύθυνση των αντίστοιχων εισφορών στο σχηματισμό των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη συντήρηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων του ταμείου, και η κάλυψη των διοικητικών εξόδων ορίζεται από τους κανόνες του ταμείου και τη σχετική συμφωνία. Ταυτόχρονα, το μέγιστο ποσό του μέρους του ποσού της συνεισφοράς στο συνταξιοδοτικό σύστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσού της εισφοράς. έσοδα από τη χρήση του ταμείου, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τις καταστατικές δραστηριότητες του ταμείου? φιλανθρωπικές εισφορές και άλλες νόμιμες εισοδήματος.

Οι ιδρυτές δεν έχουν δικαιώματα επί της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο ταμείο, το οποίο είναι ιδιοκτησία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει το δικαίωμα, χωρίς περιορισμούς, να διαθέσει αυτό το είδος περιουσίας, χωρίς αμφιβολία, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της δραστηριότητάς του.

Συντάξεις αποθεματικών - το σύνολο των κεφαλαίων που ανήκουν στο ταμείο και προορίζονται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το ταμείο προς τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές συμφωνίες.

Τα συνταξιοδοτικά αποθεματικά περιλαμβάνουν προβλέψεις για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικού αποθεματικού και σχηματίζονται από: συνταξιοδοτικές εισφορές, έσοδα κεφαλαίου από την τοποθέτηση συνταξιοδοτικών αποθεματικών και στοχευμένο εισόδημα

Η διαδικασία για τον καθορισμό των κανονιστικών διαστάσεις των συντάξεων και την παροχή ασφάλισης, το σχηματισμό και τη χρήση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων κάλυψης μέγεθος ασφαλιστικών αποθεματικών rezerva.Normativnym είναι το ελάχιστο μέγεθος των συνταξιοδοτικών αποθεματικών, επαρκής για να παρέχει κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Κανονιστικές αξία των υποχρεώσεων σύνταξη καταβάλλεται αποζημίωση καλύπτει το κόστος των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, που ορίζεται ως η παρούσα αξία των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη σχετικά με την παροχή συντάξεων των μη κρατικών μειώνεται κατά την παρούσα αξία των μελλοντικών συνταξιοδοτικών εισφορών, τη λήψη των οποίων προβλέπεται από τις Συνθήκες.

Το πραγματικό μέγεθος των συνταξιοδοτικών αποθεμάτων ισούται με την τρέχουσα αξία της εισροής μετρητών από τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία τοποθετούνται τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Εκτέλεση των υποχρεώσεων των υποκειμένων των σχέσεων στην υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βάρος των συνταξιοδοτικών αποθεμάτων.

Αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης - το σύνολο των κεφαλαίων που ανήκουν στο ταμείο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου προς τους ασφαλισμένους σύμφωνα με τις συμβάσεις υποχρεωτικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης και τις συμβάσεις για τη δημιουργία συστήματος επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων που σχηματίζεται από: προκαταβολής που καταβάλλεται από το Ταμείο Συντάξεων στο ταμείο μετά από αίτηση των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου, καταγράφονται σε ειδικό τμήμα του ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών στο χρηματοδοτούμενο μέρος της συντάξεως που λαμβάνει η ΜΧΠ για περαιτέρω μεταφορά στο ταμείο και εξακολουθεί να δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης, τα κεφάλαια που μεταφέρονται με τη διαχείριση της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων της εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος της εφαρ ation των περιουσιακών στοιχείων, αλλαγές στην αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων λόγω της επανεκτίμησης του την ημερομηνία του ισολογισμού, τα κεφάλαια που έλαβε από το Ταμείο από την εταιρεία διαχείρισης για την καταβολή των ασφαλισμένων ή οι διάδοχοί τους και δεν έχει ακόμη στόχο την καταβολή της χρηματοδοτηθεί μέρος των συντάξεων εργασίας, τα κεφάλαια μεταφέρονται σε ταμείο το προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (ταμείο ) σε σχέση με τον ασφαλισμένο με τη σύμβαση ταμείο για την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης σύμφωνα με αυτήν την ομοσπονδιακή νομοθεσία? κεφάλαια που έλαβαν από το Ταμείο από την εταιρεία διαχείρισης για τη μεταφορά στο Ταμείο Συντάξεων ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο, σύμφωνα με το νόμο και δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο Ταμείο Συντάξεων ή άλλα ταμεία.

Από τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν μπορούν να κατασχεθούν για τα χρέη του Ταμείου (με εξαίρεση για τα χρέη ταμείου που οφείλονται στους ασφαλισμένους), των καταθετών, των ασφαλισμένων, η εταιρεία διαχείρισης (εταιρείες διαχείρισης), εξειδικευμένων θεματοφύλακα και άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων και των συμμετεχόντων, που επίσης δεν μπορούν να εφαρμογή μέτρων για την εξασφάλιση των απαιτήσεων που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υποκειμένων στις σχέσεις σχετικά με τις μη κρατικές συνταξιοδοτικές παροχές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

35. Εγγυήσεις παροχής από το μη κρατικό ταμείο συντάξεων υποχρεώσεων: σχηματισμός ασφαλιστικού αποθεματικού, αναλογιστική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ταμείου, έλεγχος, έλεγχος που ασκείται από εξειδικευμένο θεματοφύλακα.

1. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους συμμετέχοντες, το ταμείο δημιουργεί ασφαλιστικό αποθεματικό, το οποίο υπόκειται σε ξεχωριστό λογιστικό έλεγχο.

Το κανονιστικό μέγεθος του ασφαλιστικού αποθεματικού και η διαδικασία για τη σύσταση και χρήση του καθορίζονται από την Τράπεζα της Ρωσίας.

Το ασφαλιστικό αποθεματικό τοποθετείται κατά τον τρόπο που προβλέπεται για την τοποθέτηση συνταξιοδοτικών αποθεματικών.

2. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εκπλήρωσης υποχρεώσεων στους ασφαλισμένους βάσει υποχρεωτικών συμβάσεων συνταξιοδοτικής ασφάλισης, το ταμείο δημιουργεί αποθεματικό για την υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων.

Αποθεματικό ταμείο για την υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων αποτελείται από: 1) ετήσιες κατανομές στο αποθεματικό για την υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης, η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα από την επένδυση των συνταξιοδοτικών ταμείων κατά το έτος αναφοράς, αλλά με λίγη ή καθόλου όπως το εισόδημα - με δικά τους ταμείο έξοδα 2) συνταξιοδοτικά ταμεία δεν έχουν λάβει διαδόχους ασφαλισμένοι θανάτους? 3) τοις εκατό για μη εξουσιοδοτημένη χρήση των συντάξεων yavlyavshims ταμείο αποταμίευσης Θα προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία για την υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης? 4) έσοδα από το αποθεματικό ταμείο των ταμείων που επενδύουν υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεων? 5) άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Εποπτικού Συμβουλίου) του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων των μετόχων ταμείο.

3. Εκκαθάριση τη βάση για τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας εκπτώσεων στο αποθεματικό για την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης είναι το άθροισμα του μέσου όρου της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε καταπίστευμα για όλες τις συμβάσεις της διαχείρισης της εμπιστοσύνης των συνταξιοδοτικών ταμείων, των αποθεματικών Ταμίας και συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων, η οποία καθορίζει επείγουσα σύνταξη πληρωμής για το έτος, και τα μετρητά στο λογαριασμό (α) τα κεφάλαια για επιχειρήσεις με κεφάλαια των συνταξιοδοτικών opleny, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Η μέση αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται προσθέτοντας την καθαρή αξία ενεργητικού στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς και διαιρώντας το εισπραχθέν ποσό με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες υπολογίστηκε η καθαρή αξία ενεργητικού κατά το έτος αναφοράς.

4. Σε περίπτωση υπέρβασης του αποθεματικού του Ταμείου ανώτατων αποθεματικών για υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση, το ταμείο δεν προβλέπει για την περίοδο τιμολόγησης το αποθεματικό για υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους αναφοράς.

5. Η λογιστική περίοδος για την πραγματοποίηση εκπτώσεων στο αποθεματικό του ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεων είναι ένα ημερολογιακό έτος.

6. Το ποσοστό ετήσιων εκπτώσεων στο αποθεματικό του ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεων ή η διαδικασία υπολογισμού του καθορίζεται από την Τράπεζα της Ρωσίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% της βάσης υπολογισμού.

Μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία: βασικές πληροφορίες

Στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ξεκινώντας από το 2010, η σύνταξη κάθε πολίτη αποτελείται από τρία μέρη - ασφάλιση, το οποίο αντιστοιχεί στο 14% των εκπτώσεων, η βάση είναι ίσο με 6% και το χρηματοδοτούμενο, το οποίο ισούται με 2%.

Ένα σωρευτικό μέρος της αποταμίευσής τους κάθε πολίτης μπορεί να διαθέσει τη δική του βούληση. Για παράδειγμα, μεταφέρετε το σε μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο (NPF) που θα τα διαχειριστεί και να αυξήσετε το μέγεθος της σύνταξής σας από τα κέρδη που έχετε λάβει. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό που είναι, τι χρειάζεται και πώς τα NPFs είναι διατεταγμένα να κάνουν τη σωστή επιλογή και να διαθέσουν τις αποταμιεύσεις τους με το μυαλό.

Τι είναι το APF

Το APF ή το μη κυβερνητικό συνταξιοδοτικό ταμείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την κοινωνική ασφάλιση και εκτελεί όλες τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση.

Οι ενέργειες ενός τέτοιου ταμείου ρυθμίζονται αυστηρά και κάθε πολίτης ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με έναν τέτοιο οργανισμό μπορεί να αναθεωρεί κάθε χρόνο όλες τις εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των επενδύσεών του στον επίσημο ιστότοπο του APF. Όλες οι δραστηριότητες της οργάνωσης είναι απολύτως διαφανείς και αυστηρά ελεγχόμενες από το κράτος. Κάθε χρόνο, οι APF ελέγχονται από τέτοιες δομές όπως:

 • Φορολογική Υπηρεσία.
 • Υπηρεσία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
 • FIU;
 • Το Επιμελητήριο Λογαριασμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κάθε πολίτης που αναθέτει το σωρευτικό μέρος της σύνταξής του σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα APF, όχι μόνο θα αυξήσει το μέγεθος της σύνταξης που λαμβάνεται σε γήρας, αλλά θα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα ακόλουθα προνόμια που παρέχει το ταμείο:

 • αντίθετα με την PF, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου, η APF θα είναι σε θέση να μεταφέρει τις οικονομικές σας αποταμιεύσεις στους συγγενείς σας ή σε άλλα αξιόπιστα πρόσωπα που υποδεικνύετε στην κληρονομιά.
 • τα χρήματά σας στο λογαριασμό της οργάνωσης δεν μπορούν να συλληφθούν και να απομακρυνθούν από εσάς, σε περίπτωση που υποβάλετε αγωγή για εσάς και την ιδιοκτησία σας.
 • μπορείτε να αυξήσετε το χρηματοδοτούμενο μέρος σας αφαιρώντας επιπλέον ποσά στο λογαριασμό του. Επιπλέον, μπορεί να γίνει τόσο προσωπικά όσο και με τη βοήθεια του εργοδότη, ο οποίος θα αυξήσει το ποσό των εκπτώσεων για ένα συγκεκριμένο ποσό λόγω του μισθού σας.

Συσκευή APF

Το έργο οποιουδήποτε μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου που λειτουργεί στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 1. Συνεχίζοντας το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός δεν είναι εμπορικός, αποκλείεται η δυνατότητα οικονομικής ωφέλειας για τους ιδρυτές αυτού του ταμείου.
 2. Τα κεφάλαια που διατίθενται στο ταμείο θα επενδυθούν με ασφάλεια. Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί δεν μπορούν να δανείσουν σε εξωτερικούς οργανισμούς. Τα APF έχουν το δικαίωμα να επενδύουν σε ομόλογα και άλλους τίτλους στη χρηματιστηριακή αγορά.
 3. Τα χρήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων που σχετίζονται με αποταμιεύσεις αποχώρησης δεν έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του κράτους. Αυτός είναι ο εγγυητής της εξοικονόμησης συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των καταθετών σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο χάρτης των ιδρυμάτων αποτελούν τη διοικητική δομή του APF. Το διοικητικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση είναι η συμβουλή του. Αποτελείται από πρόσωπα που εκπροσωπούν τους ιδρυτές του ταμείου και το διοικητικό συμβούλιο του. Σε ορισμένους οργανισμούς, οι αντιπρόσωποι των καταθετών εξουσιοδοτήθηκαν επίσης να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του ταμείου.

Επιπλέον, δημιουργείται μια επιτροπή κηδεμόνων, υπεύθυνη για την προστασία των συμφερόντων όλων των επενδυτών των ταμείων και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους καταθετών οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να λαμβάνουν αποφάσεις για τον προσδιορισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του ταμείου.

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης κάθε έτους, όλες οι οικονομικές καταστάσεις του ταμείου ελέγχονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τα συμπεράσματά τους περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο και περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, κάθε NPF υποχρεούται να διεξάγει αναλογιστική εκτίμηση. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό της ικανότητας του ταμείου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών.

Ποιες δραστηριότητες κάνουν οι NPF και γιατί χρειάζονται

Κάθε μη συνταξιοδοτικό ταμείο που λειτουργεί στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να ασχολείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων:

 • υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων. Τα NPF είναι υπεύθυνοι ασφαλιστές για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεων, βάσει συμφωνιών μεταξύ του ταμείου και του ασφαλισμένου. Το ταμείο ασχολείται με τη συσσώρευση χρημάτων των καταθετών, με την επακόλουθη επένδυση στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εγκριθεί από το κράτος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμμετέχει στην καταβολή πρόσθετων συνταξιοδοτικών εισφορών.
 • επίσης το ταμείο ασκεί επαγγελματική ασφάλιση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία ειδικής σύνταξης για την κατηγορία των πολιτών που ασκούν εργασιακή δραστηριότητα σε επιβλαβείς παραγωγικές εγκαταστάσεις.
 • Μια ΜΚΟ, εκφραζόμενη στο γεγονός ότι το ΠΕ συγκεντρώνει κεφάλαια από τους καταθέτες, χειρίζεται το ζήτημα των συντάξεων και των αποθεματικών τόπων. Η APF, με τη σειρά της, πληρώνει υπέρ των εισφορών του ταμείου. Σε περίπτωση απαραίτητων προϋποθέσεων για την καταβολή των συντάξεων στους καταθέτες, το Ταμείο Συντάξεων θα τους καταβάλει επιπλέον μετρητά.

Μεταφορά του χρηματοδοτούμενου μέρους στην APF

Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • καθορίστε το ταμείο στο οποίο θα αναθέσετε τη διαχείριση των αποταμιεύσεών σας και το οποίο, κατά την άποψή σας, θα προσφέρει τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες.
 • στείλτε μια δήλωση στις πληροφορίες PF που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στο APF και ζητώντας τη μεταφορά των στοιχείων σας στη διάθεση αυτού του οργανισμού.

Δείτε επίσης: Αξιολόγηση NPF

Ιδιαιτερότητες εξοικονόμησης χρημάτων σε NPF. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι συντάξεις που καταβάλλονται από τέτοιους οργανισμούς στους καταθέτες τους δεν υπόκεινται σε φορολογία. Αυτό ισχύει και για τα εισοδήματα που λαμβάνει ο καταθέτης για λογαριασμό του. Εάν οι περιστάσεις υποχρεώνουν τον καταθέτη να μετακομίσει σε μόνιμο τόπο διαμονής σε άλλη χώρα, η σύνταξη που καταβάλλεται από την APF θα ληφθεί σε κάθε περίπτωση.

Η μόνη ενόχληση που συνδέεται με την εμφάνιση μιας τέτοιας κατάστασης είναι ότι ο καταθέτης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ετησίως ότι είναι ζωντανός. Σε περίπτωση θανάτου του καταθέτη, οι συγγενείς του ή οι στενοί του, οι οποίοι έχουν επίσημα εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο, θα μπορούν να διαθέσουν τις αποταμιεύσεις χρημάτων που έχουν αποθηκευτεί στο ταμείο.

Τα μειονεκτήματα τέτοιων δομών περιλαμβάνουν το γεγονός ότι το μέγεθος του επιτοκίου μπορεί να διαφέρει σε κάθε έτος αναφοράς, γεγονός που μπορεί να μειώσει ελαφρώς τα κέρδη.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δημιουργούνται μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες της πιο κερδοφόρας χρήσης των κεφαλαίων των πολιτών που σχετίζονται με το χρηματοδοτούμενο μέρος. Είναι απαραίτητο για αυτούς να ενταχθούν ή να μην ασχοληθούν με κάθε πολίτη.

Αξίζει να θυμηθείτε ότι η σύνταξη που καταβάλλεται από το κράτος περιλαμβάνει όχι μόνο τα χρήματα που απαριθμούνται από τον εργοδότη κατά τη διαδικασία άσκησης των εργασιακών δραστηριοτήτων σας, αλλά και τους τόκους που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το APF θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε το μέγιστο κέρδος από τις αποταμιεύσεις σας, να το κάνετε νόμιμα και χωρίς να απειλείτε τις καταθέσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε τα χρήματα που έχετε και, εάν είναι απαραίτητο, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε το APF ή ακόμα και να επιστρέψετε όλα τα περιουσιακά στοιχεία στη διάθεση του PF.

Μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο τη διαδικασία για τη δημιουργία

εγκατεστημένη τέχνη. 4-7.2 του ομοσπονδιακού νόμου της 07.05.1998, αριθ. 75-FZ "για τα μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία".

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων σε μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία, οι απαιτήσεις σε μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία περιορίστηκαν σημαντικά νομοθετικά:

 • Δημιουργία μη κρατικού ταμείου συντάξεων αποκλειστικά στην οργανωτική και νομική μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας με το δικαίωμα έκδοσης μόνο κοινών μετοχών ·
 • Δημιουργία μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου μόνο στην οργανωτική και νομική μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας με δικαίωμα έκδοσης μόνο κοινών μετοχών ·
 • Ένα μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο δεν έχει κανένα δικαίωμα να πραγματοποιούν συναλλαγές με λογαριασμούς και να εκδίδουν δάνεια. Η καταβολή των μετοχών ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου με αντιστάθμιση χρηματικών απαιτήσεων σε μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο δεν επιτρέπεται.
 • Απόφαση για την καταχώριση του κράτους ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, όταν δημιουργήθηκε, οι αλλαγές που έγιναν στο καταστατικό της κεφαλαίου ιδιωτικής συνταξιοδότησης, η κατάργηση των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων και να τροποποιήσει τις πληροφορίες για μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων που περιλαμβάνονται στο μητρώο, εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ρωσίας?
 • Επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου του μη κυβερνητικού συνταξιοδοτικού ταμείου (Το πρόσωπο το οποίο ενεργεί ως το μοναδικό εκτελεστικό όργανο του Ταμείου) θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε ηγετικές θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή μη πίστωσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τουλάχιστον 2 χρόνια, υψηλότερα νομική ή χρηματοοικονομική εκπαίδευση (ή ειδική εκπαίδευση) και να συμμορφώνονται με τη Ρωσία ιδρύθηκε από την Τράπεζα με τις απαιτήσεις προσόντων?
 • Γενικός Λογιστής το μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 402-FZ της 06.12.2011 "για τη λογιστική"?
 • Ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων μη κυβερνητικό συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ρωσίας, πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 150 εκατομμύρια ρούβλια, και από την 1η Ιανουαρίου 2020 - όχι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ρούβλια.
 • Το ελάχιστο ποσό του εγκεκριμένου κεφαλαίου το μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια, και από την 1η Ιανουαρίου 2020 - τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ρούβλια?
 • Θέσεις του αποκλειστικού εκτελεστικού οργάνου ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, βουλευτές του, τα μέλη του συλλογικού εκτελεστικού οργάνου του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου, τον αρχιλογιστή και οι αναπληρωτές του πρέπει να μην κρατήσει ένα πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τον ομοσπονδιακό νόμο «Περί ασφαλιστικά ταμεία» № 75-FZ, τις απαιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη φήμη των επιχειρήσεων. Θέση του μοναδικού εκτελεστικό όργανο του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου, και τον ελεγκτή (επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου) δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα άτομα που δεν πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται από την Τράπεζα της Ρωσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εποπτικού Συμβουλίου) του κεφαλαίου μη κρατικών συνταξιοδοτικών πρέπει να συμμορφώνονται με την υπεραξία που θεσπίστηκε με τον ομοσπονδιακό νόμο «Περί ασφαλιστικά ταμεία» № 75-FZ?
 • Άδεια για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις συντάξεις και η ασφάλιση συντάξεων παρέχεται στο μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο από την Τράπεζα της Ρωσίας χωρίς περιορισμό της ισχύος του. Η Τράπεζα της Ρωσίας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια άδεια σε περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο. 7.2 του ομοσπονδιακού νόμου «για τα μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία» αριθ. 75-FZ.

Συνταξιοδοτικό ταμείο πρέπει να οργανώσει τον εσωτερικό έλεγχο της συμμόρφωσης της δραστηριότητας των συντάξεων και την υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης απαιτήσεις μη κρατικοί των ομοσπονδιακών νόμων και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την Τράπεζα της Ρωσίας κανονισμών που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες.

Η επιχείρησή σας: πώς να ανοίξετε ένα μη κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο (NPF)

Το έργο του μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου είναι εντελώς ανάλογο με το έργο του βασικού Ταμείου Συντάξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ωστόσο, για το έργο τέτοιου οργανισμού, οφείλει να συμμορφώνεται με πολλές απαιτήσεις που έχει θεσπίσει το κράτος. Στην πραγματικότητα, μόνο μια πολύ μεγάλη εκμετάλλευση με τεράστιες δυνατότητες μπορεί να ανοίξει το NPF της, οι μικροί επιχειρηματίες δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ακόμη και μια καθολική NPF, η οποία είναι προσανατολισμένη να συνεργαστεί με τον πληθυσμό. Ωστόσο, για τους επιχειρηματίες που έχουν τη δική τους μεγάλη οργάνωση, η δημιουργία ενός APF μπορεί να αποτελέσει λύση σε πολλά ζητήματα και την ικανότητα διάθεσης πρόσθετων πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος προσπαθεί να στηρίξει το NPF, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κατεύθυνση είναι αρκετά ελπιδοφόρα.

Νεοσυσταθείσα NPF ανταγωνίζεται με μια υπάρχουσα εταιρεία, και είναι πιο εύκολο να εισέλθουν στην αγορά δέσμια NPF, δηλαδή όπως, η οποία δημιουργήθηκε με την προσδοκία της επιχείρησής σας και να συνεργαστεί με τα νομικά πρόσωπα, δημιουργώντας μια ανοιχτή NPF αν και απλούστερη από ορισμένες απόψεις, αλλά απαιτεί μια αναζήτηση για τους ιδιώτες (κυρίως) και θα πρέπει να λειτουργεί σε ολόκληρη την αγορά, γεγονός που ωθεί και πάλι τη νέα εταιρεία σε εκείνους που ήδη εργάζονται. Αλλά ο επιχειρηματίας από την πρώτη μέρα, έχοντας καθορίσει τη μορφή της εργασίας, θα μπορέσει να αναπτυχθεί στην επιλεγμένη κατεύθυνση, η οποία απλοποιεί το έργο του. προσπαθήστε να καταλάβετε όλες τις πιθανές θέσεις ακατάλληλες, σε αυτή την έκδοση δεν θα είναι δυνατή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους τύπους καταναλωτών. Σε γενικές γραμμές, η αγορά αυτή εξελίσσεται και μπορεί κανείς να υπολογίσει στο γεγονός ότι η νέα επιχείρηση θα μπορέσει να πάρει τη θέση της σε αυτήν, εφ 'όσον υπάρχει η ευκαιρία να ενδιαφέρουν νέους πελάτες. Ωστόσο, για να εργαστείτε χωρίς να εξετάσετε τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών δεν θα λειτουργήσει, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την κατάσταση και να αναπτύξετε τη δική σας στρατηγική.

Το πιο δύσκολο πράγμα σε μια τέτοια επιχείρηση είναι η εγγραφή. Σε σχέση με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία, οι ΑΡΠ υποχρεώνονται πλέον να εγγραφούν ως δημόσιες εταιρείες, δηλαδή ως ανώνυμες εταιρείες. Δεν παρέχεται διαφορετική μορφή δραστηριότητας, η οποία επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις κατά την εκκίνηση. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός ιδρυτών, αν και το μέγεθος της δικής τους περιουσίας άμεσα για NPFs συνταγογραφείται ξεχωριστά. Στο έργο του, το συνταξιοδοτικό ταμείο πρέπει να παρέχει στο κοινό όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του και τους ιδρυτές του. Η εγγραφή μιας ανώνυμης εταιρείας είναι γενικά πρότυπη, αλλά είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται σε γνωστούς δικηγόρους που θα βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Και είναι ακόμα καλύτερο να προσλάβετε έναν δικηγόρο, επειδή η βοήθειά τους στις μελλοντικές δραστηριότητες θα είναι πολύ χρήσιμη.

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Μετά την επίλυση του ζητήματος της απευθείας εγγραφής της ανώνυμης εταιρείας, μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη άδειας για τις δραστηριότητές σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Αγορών - FSFM. Τώρα θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν η εταιρεία δεν είχε προηγουμένως εμπλακεί σε παρόμοιες δραστηριότητες, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα απλό άνοιγμα του ταμείου συντάξεων, η οποία ασχολείται με την παροχή των συντάξεων, μόνο αφού αποκτήσουν εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την απόκτηση άδειας για τη δραστηριότητα για την ασφάλιση συντάξεων. Σε γενικές γραμμές, ο όρος αλλάζει συνεχώς λόγω της νομοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εργαστούν τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των συντάξεων, για να είναι σε θέση να αρχίσουν να ασχολούνται με την ασφάλιση σύνταξης. Για να εργαστείτε στον τομέα των συντάξεων η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 εκατομμύρια ρούβλια για το έργο στον τομέα της ασφάλισης συντάξεων - δύο φορές, με έχουν ήδη απαιτήσεις που θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό και να είναι, για παράδειγμα, το 2018 80 εκατομμύρια ρούβλια (για την ασφάλιση - 150 εκατομμύρια ρούβλια).

Οι ακόλουθες απαιτήσεις αφορούν τη διαχείριση μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων, ο επικεφαλής αυτής της επιχείρησης θα πρέπει να έχει οικονομική (ή παρόμοια) εκπαίδευση και να έχει τουλάχιστον τριετή πείρα σε οικονομικά, οικονομικά ή ασφαλιστικά θέματα. Οι απαιτήσεις ισχύουν επίσης για τον λογιστή - την ίδια εργασιακή εμπειρία και την αντίστοιχη εκπαίδευση, φυσικά, μόνο το υψηλότερο. Τέλος, η πιο πρόσφατη καινοτομία είναι η ανάγκη συμμετοχής σε μια ειδική αυτορυθμιζόμενη οργάνωση (SRO), η οποία θα γίνει εταιρεία διαχείρισης και θα επιβλέπει τις δραστηριότητες των μελών της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διαχείρισης και το μη κυβερνητικό συνταξιοδοτικό ταμείο δεν πρέπει να είναι θυγατρικές εταιρείες, αυτό ελέγχεται χωριστά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές δυσκολίες προς αυτή την κατεύθυνση, γι 'αυτό δεν μπορεί κανείς να κάνει χωρίς νομική βοήθεια. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν τόσα πολλά SRO αυτού του είδους, αν και ο αριθμός τους θα αυξηθεί μόνο. Για να εξεταστεί η αίτηση εκπαίδευσης APF, θα πρέπει να υποβληθεί η ακόλουθη δέσμη εγγράφων:

α) αίτηση για τη χορήγηση άδειας, η οποία αναφέρει: το όνομα, τον τόπο, τον τόπο των εδαφικά αποσπασμένων μονάδων και εγκαταστάσεων (εάν υπάρχουν) που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της αδειοδοτημένης δραστηριότητας ·

β) αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και έγγραφο που επιβεβαιώνει την εγγραφή νομικού προσώπου στο ενιαίο κρατικό μητρώο νομικών προσώπων ·

γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της αιτήτριας άδειας εγγραφής στη φορολογική αρχή ·

δ) έγγραφο που επιβεβαιώνει την καταβολή τέλους άδειας για την αρχή αδειοδότησης για εξέταση μιας αίτησης για άδεια (επί του παρόντος 4000 ρούβλια) ·

δ) έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη του ταμείου στην απαιτούμενη ποσότητα των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται να εξασφαλίσουν τις καταστατικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών συνεισφορών της εισφοράς κεφαλαίου ιδρυτές (ιδρυτής), τα έφερε ταμεία (τραπεζική βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί για περισσότερες από 5 ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας).

ε) αντίγραφα εγγράφων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της απαραίτητης εκτελεστικής εμπειρίας και εκπαίδευσης από τον επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου του ταμείου και τον κύριο λογιστή του ταμείου ·

ζ) κανόνες αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο του ιδρύματος.

Η διάρκεια της εξέτασης της αίτησης μπορεί να είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχή αδειοδότησης μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια (εδώ είναι δυνατόν να απευθυνθεί σε ένα εξειδικευμένο γραφείο που ασχολείται με τη βοήθεια της σε αδειοδότηση). Σε γενικές γραμμές, η επίλυση αυτού του ζητήματος είναι το πιο δύσκολο στάδιο για πολλά APF, μετά τα οποία είναι δυνατόν να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εταιρείας τους. Για να εργαστούμε για να βρούμε μια αξιοσέβαστη θέση, κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για ένα απλό μεγάλο γραφείο της επιχείρησης, όλα NPF μπορεί να βρίσκεται στο έδαφος της κάθε εταιρείας, ειδικά αν είναι σε αιχμαλωσία. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μπορεί να έχει ένα γραφείο που αγοράζεται από την αίθουσα, επειδή για την εγγραφή πρέπει να έχει το ύψος της δικής τους ιδιοκτησίας, η οποία αξιολογείται από τη ρυθμιστική αρχή και όχι μόνο από ορισμένους αποθεματικών κεφαλαίων, και έτσι το δωμάτιο πάρα πολύ, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αναγκαία ποσό. Πρέπει να αναλάβει τη φροντίδα του εσωτερικού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, η οποία θα απαιτούσε την εισαγωγή πρόσθετων κονδυλίων, αλλά για μια εταιρεία που έχει τόσα λεφτά στη διάθεση των αποβλήτων δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το ίδιο το γραφείο μπορεί να είναι σχετικά μικρό, απασχολεί έως και 10 άτομα, αν λάβετε υπόψη ότι δεν είναι πολύ μεγάλη μια εταιρεία? αν και σε ένα τεράστιο NPF εργάζεται μερικές φορές περισσότεροι άνθρωποι.

Τώρα χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες στα πλαίσια. Πώς ήταν δυνατόν να κατανοήσουμε την επιτακτική ανάγκη να έχουν δύο άνθρωποι - ο διευθυντής και επικεφαλής λογιστή, κατ 'αρχάς, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε μεταξύ των ανθρώπων που έχουν εμπειρία από τη συνεργασία απευθείας στο συνταξιοδοτικό σύστημα, το δεύτερο - μόνο το άτομο με το σχηματισμό ενός λογιστή και σχετική εμπειρία. Επιπλέον, χρειάζονται άτομα για να κάνουν διοικητική και οργανωτική εργασία, υπάρχουν πολλά από αυτά - ξεκινώντας από την προετοιμασία της τεκμηρίωσης και τελειώνοντας με την αναζήτηση για τους πελάτες. Συχνά, ιδιαίτερα όταν ασχολούνται με τα άτομα που εμπλέκονται παράγοντες ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα που ψάχνουν για πελάτες από αυτούς τους ανθρώπους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της επιχείρησης, διότι είναι άμεσα εκστρατεία μάρκετινγκ δεν είναι πάντα προσελκύσει τον απαραίτητο αριθμό των καταναλωτών. Επίσης, ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο θα πρέπει να διαθέτει αρκετά τμήματα με σημαντικό αριθμό εργαζομένων - χρηματοοικονομικό, εμπορικό, πωλήσεις, επικοινωνίες και παρόμοια. Γενικά, η διαδικασία εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή στην οποία λειτουργεί το ταμείο. Κατά την εργασία με νομικά πρόσωπα θα πρέπει μερικούς ανθρώπους να εργαστούν με το φυσικό - από την άλλη, και την αιχμαλωσία συνταξιοδοτικού ταμείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν τη δική τους επιχείρηση σε γενικές γραμμές μπορεί να απαλλάξει τις μικρές δυνάμεις, διότι οι εργαζόμενοι της μητρικής οργάνωσης θα πρέπει να ασχολούνται με το έργο του. Επιπλέον, είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν δικηγόροι στο προσωπικό, επειδή η νομοθεσία εισάγει συνεχώς νέες απαιτήσεις, πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές. οι φορολογικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να απλοποιήσουν σημαντικά το έργο και να μειώσουν ορισμένα από τα έξοδα της εταιρείας. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι σήμερα τα APFs μπορούν να είναι μόνο δημόσιες εταιρείες, χρειάζονται άτομα που ασχολούνται προηγουμένως με χρηματοοικονομικές και οργανωτικές δραστηριότητες σε ανώνυμες εταιρείες.

Σε γενικές γραμμές, η NPF, για προφανείς λόγους, να υπολογίζει στη δραστηριότητά της για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αδύνατο να πούμε ότι πρόκειται για επιχείρηση ταχείας απόδοσης. Όμως, με τη λήψη σημαντικών χρηματικών ποσών, η NPF έχει την ευκαιρία να επενδύσει και να συμμετάσχει σε άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, παίρνω ένα σημαντικό κέρδος, ακόμη και μετά την αφαίρεση των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους ανθρώπους. Η ασφάλιση συντάξεων σας επιτρέπει να συμμετέχετε σε πιο περίπλοκες και κερδοφόρες δραστηριότητες, γι 'αυτό πρέπει να έχετε στο προσωπικό ειδικών που είναι πολύ έμπειροι σε όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές, από οικονομική άποψη, το έργο της NPF είναι αρκετά περίπλοκη, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές λεπτές αποχρώσεις του σχηματισμού του εισοδήματός τους, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ένα μεγάλο αριθμό επιλογών και κάνουν σχέδια για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα NPFs ανοίγουν μόνο μεγάλες εταιρείες ή απλώς άνθρωποι που είναι πολύ έμπειροι στη χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, πάνω από 60 εκατομμύρια ρούβλια είναι αρκετά για να ξεκινήσετε, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο και είναι απλά αδύνατο να εξοικονομήσετε χρήματα, διαφορετικά δεν θα λάβετε άδεια. Και δεδομένης της ιδιαιτερότητας του έργου μιας τέτοιας επιχείρησης, η περίοδος απόσβεσης δεν είναι μόνο μεγάλη αλλά πολύ μεγάλη. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει επίσης τις απαιτήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων των οποίων τα χρήματα θα πρέπει να διαχειρίζεται το ταμείο, σήμερα δεν είναι λιγότερο από 20 χιλιάδες άτομα, γεγονός που συνεπάγεται την εξάλειψη πολλών κινδύνων και ευκαιριών. Σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε σχετικά μεγάλη πόλη για να βρει τόσους πολλούς πελάτες δεν θα είναι δύσκολο, ειδικά αν το ταμείο είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις εταιρείες, επειδή η οικονομική οντότητα μπορεί να μεταβιβάσει το σύνολο των εργαζομένων της (ή σε σημαντικό τμήμα αυτού) του Ταμείου εταιρικής σχέσης. Αλλά σε μικρές πόλεις με την αναζήτηση πελατών μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, για τα οποία το άνοιγμα ενός μη κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου συνιστάται μόνο σε πόλεις με τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κατοίκους. Μπορείτε επίσης να εργαστείτε (και να χρειαστείτε) με τον υπολογισμό των μικρών πόλεων, ανοίγοντας τα γραφεία εκπροσώπησής τους εκεί και προσελκύοντας πελάτες από εκεί. Μερικές φορές μπορεί να είναι πιο επικερδής από την εργασία με τους καταναλωτές στην πόλη σας.