Φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας

Το τσεχικό φορολογικό σύστημα είναι παρόμοιο με τη φορολογία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην Τσεχική Δημοκρατία χρεώνονται οι ακόλουθοι φόροι: ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη κυκλοφορίας, φόρος ακίνητης περιουσίας, του φόρου για τα δώρα και την κληρονομιά, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο μεταβίβασης ακινήτων και φόρου για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε φόρος ρυθμίζεται από ξεχωριστό νόμο. Το Υπουργείο Οικονομικών και οι φορείς που υπάγονται σε αυτόν είναι αρμόδιοι για την είσπραξη των φόρων.

Λειτουργίας του φορολογικού συστήματος Τσεχική Δημοκρατία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της δημοσιονομικής πολιτικής της οικονομίας της αγοράς. Καταγράφει ευέλικτο έσοδα διασύνδεσης του λογισμικού και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, η στήριξη των κοινωνικά χρήσιμη επιχειρήσεων και τους στόχους της σύγκλισης του φορολογικού συστήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύστημα της ΕΕ.

Χαρακτηριστικά του τσεχικού φορολογικού συστήματος

Οι νόμοι που αποτελούν τη βάση της τσεχικής φορολογικής νομοθεσίας αναθεωρήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 1998. Ειδικότερα, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έχει αλλάξει από το 39% στο 15%, και από την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν 15%, να αυξήσει το όριο του μη φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργείται ξανά μια ενότητα για την επιστροφή του ΦΠΑ σε αλλοδαπούς. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα βασικά δεδομένα σχετικά με τους φόρους επί ιδιώτες και νομικά πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Σε σχέση με την είσοδο της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ, το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας σήμερα υφίσταται σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ενοποίησης με τους φορολογικούς νόμους μιας ενωμένης Ευρώπης: πρόκειται για μια σταδιακή μείωση του φόρου επί εισοδήματος νομικών προσώπων από 31% σε 19% το 2010 (2004 - 28%, 2005-26%, 2006 - 24%, 2.007 - 24%, 2008 - 21% 2009 - 20% 2010 - 19%), είναι η δυνατότητα να διαγράψουν τις απώλειες από τα προηγούμενα έτη και, επομένως, η δυνατότητα μείωσης των φορολογητέων κερδών για τα επόμενα 5 χρόνια (μέχρι το 2004 - 7 έτη) δεν επιτρέπονται αυξήσεις ου τουλάχιστον παιδιά με 23.520 κορώνες σε 24.840 κορώνες ετησίως, κ.λπ.

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα νόμιμο δημοκρατικό κράτος με οικονομία της αγοράς και το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αγωνίζονται για την ενότητα των νόμων και την ολοκλήρωση στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, τα φορολογικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών δεν διαφέρουν ως προς την ενότητα.

Το σύστημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους φόρους:

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ο φόρος αυτός εισήχθη στην Τσεχική Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 1993 (Νόμος 588/1992 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Ο φόρος αυτός εισπράττεται για τις εγχώριες δραστηριότητες, τα εισαγόμενα αγαθά και τις παράτυπες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία που εκτελούνται από ξένη εταιρεία μεταφορών στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Υποχρεωτικοί φορολογούμενοι είναι πρόσωπα που κατοικούν στην Τσεχική Δημοκρατία υπέρ των οποίων ασκείται αυτή η δραστηριότητα και όταν εισάγουν αγαθά - πρόσωπα για τα οποία πρέπει να παραλειφθούν τα αγαθά. Σε περίπτωση παράνομων μεταφορών με λεωφορείο εντός της χώρας, ο φόρος καταβάλλεται από τον οργανισμό μεταφορών εξωτερικού.

Η φορολογία υπόκειται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Εάν δεν υπάρχουν ειδικές επιφυλάξεις στο νόμο, όλα τα πρόσωπα που θίγονται από αυτόν τον νόμο είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν φόρο προστιθέμενης αξίας, ο κύκλος εργασιών του οποίου για τους επόμενους τρεις διαδοχικούς μήνες υπερέβη το ποσό των 750 χιλιάδων κορών. Το θέμα της φορολογίας είναι όλα τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, που διεξάγονται δωρεάν και χωρίς αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής εκπλήρωσης εντός της χώρας. Κατά την εισαγωγή αγαθών για φορολόγηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τελωνειακών ρυθμίσεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων προκύπτει από την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας της τελωνειακής οφειλής. Εάν τα αγαθά αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή δασμού, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Η εξαγωγή των εμπορευμάτων στο εξωτερικό, που πραγματοποιείται από τον πληρωτή, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Ο βασικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 22%. Τα προϊόντα που περιγράφονται σε ειδικούς καταλόγους θα φορολογούνται με συντελεστή 5% (π.χ., της ενέργειας, ορισμένα είδη τροφίμων, τα ορυκτέλαια, κάποιες υπηρεσίες).Zakon περιλαμβάνει ταυτόχρονα μια λίστα άρθρων (αγαθά και υπηρεσίες) οι οποίες φόρος προστιθεμένης αξίας δεν εφαρμόζεται ( ταχυδρομικές υπηρεσίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεταφορά και εκμίσθωση γης, έξοδα μίσθωσης κ.λπ.).

Ο φόρος επί των καταναλωτικών αγαθών (ειδικοί φόροι κατανάλωσης)

Η είσπραξη αυτού του φόρου διέπεται από τον νόμο περί ειδικών φόρων κατανάλωσης αριθ. 587/1992 Coll. Ο νόμος αυτός καθορίζει τους όρους της φορολογίας των καυσίμων υδρογονανθράκων και έλαια, το αλκοόλ και τα προϊόντα της, η μπύρα, το κρασί και τα προϊόντα καπνού. Ο πληρωτής του φόρου αυτού είναι όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παράγουν, εξάγουν ή εισάγουν τα ανωτέρω προϊόντα, καθώς και εκείνων που λειτουργούν με το παραπάνω βασικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων φόρου. Τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης υπόκεινται σε φορολογία μία φορά.

Ο φόρος του πληρωτή για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης γεννάται την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων από την αποθήκη του κατασκευαστή κατά την εξαγωγή - την ημέρα εμφάνισης της τελωνειακής οφειλής. Σύμφωνα με το νόμο, ο υπολογισμός και η καταβολή του φορολογούμενου είναι υποχρεωμένος να κάνουν τις δικές τους (εκτός από τα τσιγάρα, όπου ο υπολογισμός του φόρου φορολογική αρχή).Platelschik δικαίωμα επιστροφής του φόρου που καταβλήθηκε σε περίπτωση επιβεβαίωσης της τελωνειακής αρχής των εξαγωγών αγαθών, καθώς και στις περιπτώσεις των πωλήσεων των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Για την οποία καταβάλλεται ο φόρος, σε άλλο πρόσωπο. Το δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος φόρου παρακρατείται για 6 μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο έχει προκύψει το δικαίωμα επιστροφής φόρου. Μια οντότητα στη δραστηριότητα που δημιούργησε την υποχρέωση να πληρώσει και το δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος φόρου, υποχρεούται να παρέχει φορολογική δήλωση. Μια φορολογική δήλωση με τις φορολογικές αρχές σε μηνιαία βάση, από την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής του φόρου. Αν ο φόρος ποσό υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια. Κορώνες, ο πληρωτής υποχρεούται να τον επόμενο μήνα σε καθημερινή βάση για να κάνει προκαταβολές του φόρου με τη μορφή κατ 'αποκοπή ποσών.

Το τελικό στάδιο των ετήσιων οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η προετοιμασία και η υποβολή στην εφορία της ετήσιας έκθεσης και των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως και στις περισσότερες χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες, η Τσεχική κέντρο της είσπραξης των φόρων φορολογικού συστήματος της βαρύτητας μετατοπίζεται προς την περιοχή των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, φόροι επί των καταναλωτικών αγαθών, δασμοί), και ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του ρόλου των δασμών στο πλαίσιο των έμμεσων φόρων μειώνονται.

Για κάθε επιχειρηματία που έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Τσεχική Δημοκρατία που έχει εκδώσει άδεια διαμονής στη χώρα αυτή, οι πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας θα είναι ενδιαφέρουσες και χρήσιμες. Αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε σωστά τον λογιστικό και φορολογικό σχεδιασμό. Ο φορολογικός σχεδιασμός θα συμβάλει στη χρήση νόμιμων μεθόδων για τη μείωση των φορολογικών καταβολών, στην πρακτική εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας και στην τεράστια χρήση των εδαφικών διαφορών στη φορολογία.

Οι νόμοι που αποτελούν τη βάση της τσεχικής φορολογικής νομοθεσίας αναθεωρήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 1998. Ειδικότερα, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έχει αλλάξει από το 39% στο 35%, και από την 1η Ιανουαρίου 2000 ήταν 31%, να αυξήσει το όριο του μη φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργείται ξανά μια ενότητα για την επιστροφή του ΦΠΑ σε αλλοδαπούς. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα βασικά δεδομένα σχετικά με τους φόρους επί ιδιώτες και νομικά πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα νομικά δημοκρατικό κράτος με οικονομία της αγοράς και το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές

Ο φόρος εισοδήματος από ιδιώτες εισπράττεται με τα ακόλουθα εισοδήματα:

 1. το εισόδημα από την εργασία και το περιεχόμενο της εργασίας.
 2. έσοδα από επιχειρηματικές ή άλλες ανεξάρτητες δραστηριότητες παραγωγής εσόδων ·
 3. εισόδημα από κεφάλαιο ·
 4. έσοδα από ενοίκια.
 5. άλλα έσοδα.

Φόρος Προσωπικού Εισοδήματος (Φόρος Εισοδήματος)

Ένα άτομο αναγνωρίζεται ως φορολογικό στην Τσεχική Δημοκρατία, εάν ο κάτοχός του - έχει άδεια μόνιμης διαμονής ή κατοικεί στη Δημοκρατία της Τσεχίας για περισσότερο από 183 ημέρες για 12 μήνες. Τα άτομα υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μεμονωμένα, δεν επιτρέπεται η κοινή κατάθεση δηλώσεων συζύγων ή εταίρων.

Η βάση της φορολογίας μπορεί να είναι διάφορα είδη εισοδήματος: που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της μισθωμένης εργασίας, ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα κεφαλαιακά κέρδη, τα έσοδα από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς ενοικίαση και άλλα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η βάση για την παρακράτηση φόρου για κάθε είδος εισοδήματος (εκτός από τους μισθούς) είναι το μικτό κέρδος μείον τα έξοδα που προέκυψαν από την παραλαβή του. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική φορολογητέα βάση μπορεί να μειωθεί δηλώνοντας δαπάνες, για παράδειγμα, από την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη μίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου (ακίνητη περιουσία).

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%. Αν το ετήσιο ποσό εισοδήματος (από μισθούς ή επιχειρηματική δραστηριότητα) είναι 48 φορές υψηλότερο από το μέσο μισθό (το οποίο υπερβαίνει τα 1,2 εκατομμύρια CZK), εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής φόρου 7%.

Διατήρηση των κοινωνικών πόρων (κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων)

Το 11% του ακαθάριστου εισοδήματος (4,5% για την ασφάλιση υγείας, 6,5% για το ταμείο συντάξεων) παρακρατείται από το μισθό του εργαζομένου.

Οι ιδιώτες επιχειρηματίες πληρώνουν το 42,7% του εισοδήματός τους (13,5% για την ιατρική ασφάλιση, 28% για το ταμείο συντάξεων και 1,2% για το ταμείο ανεργίας). Για αυτούς, παρέχεται ειδική "βάση αξιολόγησης", η οποία ισούται με το 50% του ποσού του εισοδήματος.

Φόροι στην Τσεχική Δημοκρατία για νομικά πρόσωπα

Ο ΦΠΑ υπόκειται υπό όρους από εμάς στο άρθρο των φόρων για νομικά πρόσωπα, αλλά οι τελικοί πληρωτές του είναι συχνά άτομα. Ο φόρος αυτός προκύπτει όταν πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες. Στην Τσεχική Δημοκρατία, ο ΦΠΑ για τα εισαγόμενα προϊόντα εισπράττεται με τους ίδιους συντελεστές όπως για τα εγχώρια προϊόντα. Οι εξαγωγές αγαθών εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ.

Στην Τσεχική Δημοκρατία ισχύουν 4 τύποι συντελεστών ΦΠΑ: ο κανονικός συντελεστής είναι 21%, ο μειωμένος συντελεστής είναι 15%, ο μειωμένος συντελεστής είναι 10% (και εφαρμόζεται στην παράδοση ορισμένων κατηγοριών αγαθών) και ο μηδενικός συντελεστής είναι 0%.

Η εγγραφή ως πληρωτές ΦΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία είναι απαραίτητη για εταιρείες με έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου κορόνες για 12 διαδοχικούς μήνες. Μια ξένη εταιρεία πρέπει να εγγραφεί αμέσως, μόλις εισέλθει στην τσεχική αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο κύκλου εργασιών γι 'αυτούς. Υπάρχει επίσης μια απλοποιημένη μορφή εγγραφής ως πληρωτή ΦΠΑ, δοκιμάζεται σε περίπτωση εργασίας στην περιοχή B2B (Business For Business), ή αν οι αγορές από άλλα κράτη υπερβαίνουν τα 326.000 CZK ετησίως.

Φόρος εισοδήματος εταιρειών (CIT)

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται από εταιρείες που είναι κάτοικοι της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ένας κάτοικος σημαίνει μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί ή διαχειρίζεται από την Τσεχική Δημοκρατία. Οι εταιρείες που κατοικούν στην Τσεχική Δημοκρατία υπόκεινται σε φόρο επί διαφόρων τύπων εσόδων που εισπράττονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη σειρά τους, οι μη κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών μόνο από εισοδήματα τσεχικής καταγωγής.

Ο κανονικός συντελεστής φόρου είναι 19%. Για ειδικευμένα επενδυτικά ταμεία, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται και είναι 5%. Ταυτόχρονα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία φορολογούνται με συντελεστή 0%.

Η πληρωμή του φόρου για γενικούς λόγους γίνεται πριν από την 1η Απριλίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς. Σε περίπτωση προετοιμασίας και υποβολής εκθέσεων από εξουσιοδοτημένο ειδικό, η προθεσμία υποβολής μπορεί να αυξηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Φόρος επί των μερισμάτων, των τόκων και των υπεραξιών

Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη μόνιμο κάτοικο είναι η βάση για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, με ένα ποσοστό: πρότυπο (15%) ή υψηλότερο (35%). Το αυξημένο επιτόκιο εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι χρηματικοί πόροι μεταβούν στα κράτη στα οποία με τη Δημοκρατία της Τσεχίας δεν υπάρχουν συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη ρύθμιση των σχέσεων της μητρικής και των θυγατρικών, τα μερίσματα που καταβάλλονται από μια τσεχική εταιρεία, η οποία είναι υπό τον έλεγχο της μητρικής εταιρείας που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από το φόρο εάν ο γονέας διατηρεί τουλάχιστον το 10% της θυγατρικής για τουλάχιστον 12 διαδοχικούς μήνες. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα μερίσματα που καταβάλλονται στη μητρική εταιρεία από την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Φόρος επί τόκων, δικαιωμάτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης

Οι φορολογικοί συντελεστές για τους εισπραχθέντες τόκους και τα δικαιώματα είναι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τα μερίσματα, ήτοι 15% και 35%, τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής αυξημένου επιτοκίου συμπίπτουν.

Οι φορολογούμενοι από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή από τον Κοινό Οικονομικό Χώρο μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση στο τέλος του έτους για την αφαίρεση των εξόδων που σχετίζονται με την καταβολή τόκων ή δικαιωμάτων.

Οι ίδιες τιμές ισχύουν για τις εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ωστόσο, σε περίπτωση λήψης κινητών αγαθών προς χρήση, με την επιφύλαξη της περαιτέρω απόκτησης, ο συντελεστής του φόρου χρηματοδοτικής μίσθωσης μειώνεται στο 5%.

Φόρος ακινήτων

Οι φόροι στην Τσεχική Δημοκρατία σχετικά με τα ακίνητα εισπράττονται βάσει της χρήσης δομών ή οικοπέδων. Οι διαστάσεις του εξαρτώνται έντονα από το μέγεθος της γης και τον τύπο της επιφάνειας της. Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί η ιδιοκτησία των ακινήτων, η οποία συμβαίνει μετά την απόκτηση.

Ο φόρος καταβάλλεται ετησίως. Ο φόρος υπολογίζεται ανεξάρτητα από τις φορολογικές αρχές, μετά την οποία ο πληρωτής λαμβάνει αποδείξεις για την πληρωμή αυτού του φόρου.

Υπάρχει επίσης φόρος επί της μεταβίβασης (πώλησης) ακίνητης περιουσίας, ο φόρος αυτός καταβάλλεται επίσης από νομικά πρόσωπα. Το ποσοστό αυτού του φόρου είναι 4% του ποσού της συναλλαγής.

Κοινωνική ασφάλιση των υπαλλήλων της εταιρείας

Η φορολογητέα βάση είναι ο ακαθάριστος (ακαθάριστος, προ φόρων) μισθός του εργαζομένου. Ο εργοδότης πληρώνει το 9% του μισθού του υπαλλήλου στο κρατικό ταμείο ιατρικής ασφάλισης. Τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης καταβάλλονται στο 25% του ακαθάριστου μισθού του εργαζομένου. Έτσι, το συνολικό ποσό των κοινωνικών εισφορών του εργοδότη είναι 34%.

Οδικός φόρος για νομικά πρόσωπα

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται εις βάρος της ιδιοκτησίας του οχήματος και της χρήσης του για εμπορικούς σκοπούς. Το μέγεθος της πληρωμής του φόρου εξαρτάται από τον τύπο μεταφοράς και τον όγκο του κινητήρα (για παράδειγμα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα από 800 έως 3000 κυβικά εκατοστά, ο φόρος θα είναι από 1200 έως 4.200 CZK).

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι απολύτως αποδεκτό, ιδιαίτερα, δίδοντας προσοχή στους φόρους στην Τσεχική Δημοκρατία για ιδιώτες και επιχειρηματίες. Επιπλέον, αν κρίνουμε από την ανάλυση, ορισμένοι φόροι δεν είναι διαθέσιμοι στην Τσεχική Δημοκρατία (για παράδειγμα, τέλη χαρτοσήμου), ενώ άλλοι είναι γελοία ποσά, ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα (οδικός φόρος).

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος από νομικά πρόσωπα επιβάλλεται στα εισοδήματα που προέρχονται από πηγές στην Τσεχική Δημοκρατία και από πηγές στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωτές που δεν παραμένουν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας για μεγάλο χρονικό διάστημα υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο το φόρο εισοδήματος που εισπράττεται στο έδαφός τους. Το αντικείμενο του φόρου είναι το εισόδημα από κάθε είδους δραστηριότητες και η διάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων, αν ο νόμος δεν έχει άλλες άμεσες οδηγίες. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 31%. Για τις επενδύσεις, τα ταμεία και τα ταμεία συντάξεων, ο φορολογικός συντελεστής είναι 25% της φορολογικής βάσης, μειωμένος κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο άρθρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ετήσιο υπόλοιπο δεν περιλαμβάνει έξοδα: καταπίεση, πρόστιμα, κεφάλαιο της επιχείρησης, απώλεια μεγαλύτερη από τα χρήματα που εισπράττονται με ασφάλεια, κόστος παρουσίασης, δώρα έως 2000 κορόνες (σχολεία, νοσοκομεία κλπ.).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι το κύριο συστατικό του φορολογικού συστήματος. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας - το εμπόριο ή την παροχή υπηρεσιών. Το κύριο τιμολόγιο είναι 22%, το μειωμένο τιμολόγιο είναι 5%. Εφαρμόζεται μειωμένος δασμός όταν χρεώνεται ο ΦΠΑ στα έσοδα από υπηρεσίες, εμπόριο τροφίμων, στην ιατρική. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται μηνιαίως με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 κορών και μία φορά το ένα τέταρτο με κύκλο εργασιών κάτω των 10.000.000 κορώνων ετησίως.

Φόροι εργαζομένων (κόστος εταιρείας)

Από την αμοιβή του δεδουλευμένου υπαλλήλου, η επιχείρηση παραπέμπει:

 • για την κοινωνική ασφάλιση - 8%,
 • για την ιατρική ασφάλιση - 4,5%,
 • φόρο εισοδήματος -15% ή περισσότερο.

Με την παρουσία ενός μηχανοκίνητου οχήματος που είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία, η εταιρία καταβάλλει φόρο κυκλοφορίας από 1.200 στρέμματα σε 4.200 κρότωνες (800-3.000 κυβικά εκατοστά), ανάλογα με το εμπορικό σήμα του αυτοκινήτου και τον όγκο του κινητήρα.

Ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας πρέπει να παραδοθεί έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, με καθυστέρηση έως τις 31 Απριλίου - πρόστιμο 5.000 κορώνων και άνω. Το υπόλοιπο μπορεί να παραδοθεί πριν από τις 31 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ετοιμασμένο και παραδοθέν από έναν φοροτεχνικό που έχει άδεια, αλλά αυτό πρέπει να αναφέρεται στη φορολογική επιθεώρηση πριν από τις 31 Μαρτίου.

Νόμος της Τσεχικής Δημοκρατίας αριθ. 338/1992 Coll. Στον φόρο ακίνητης περιουσίας (που συμπληρώνεται και τροποποιείται από τους νόμους αριθ. 315/1993 Coll., 242/1994 Coll. Και 248/1993 Coll.), Ορίζεται ένας φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) ο φόρος επί των οικοπέδων (γη) ·

β) φόρος επί των κτιρίων.

Συμφωνία Διπλής Φορολογίας

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Αλβανία, την Αυστρία, την Αίγυπτο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ινδονησία, την Ιρλανδία, την Κορέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Τα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, έχουν υπογραφεί Συνθήκες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη Λευκορωσία, τη Μαλαισία, τη Νότια Αφρική, τη Βενεζουέλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επικυρωθεί.

Φορολογία των ιδιωτών

Οι πληρωτές του φόρου εισοδήματος είναι άτομα, πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας και πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν μόνιμα στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας (δηλαδή τουλάχιστον 183 ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος). Οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας αποκλειστικά για σπουδές ή θεραπεία, καθώς και ξένοι ειδικοί που εργάζονται στην Τσεχική Δημοκρατία, υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος μόνο για εισόδημα που προέρχεται από τσέχικες πηγές.

Το αντικείμενο της φορολογίας είναι:

 • έσοδα από μισθούς ·
 • έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες και άλλα μόνιμα έσοδα ·
 • έσοδα από ομόλογα, τίτλους και άλλα κεφάλαια,
 • το εισόδημα από την απασχόληση ·
 • άλλα έσοδα.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας καταβάλλουν φόρους μόνο για εισόδημα που προέρχεται από τσέχικες πηγές. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Τα έσοδα από τόκους από τραπεζικές καταθέσεις ενός ατόμου και ενός τραπεζικού λογαριασμού φορολογούνται στην πηγή πληρωμής με συντελεστή 15%. Τα έσοδα από τόκους άλλων πηγών φορολογούνται με την πηγή πληρωμής του 25%. Ωστόσο, εάν η πηγή εσόδων από τόκους περιλαμβάνεται στην επιχειρηματική περιουσία ενός ιδιώτη επιχειρηματία, το εισόδημα από τόκους φορολογείται σε προοδευτική κλίμακα και ο φόρος επί της πηγής πληρωμής λαμβάνεται υπόψη κατά την καταβολή αυτού του φόρου. Το εισόδημα του επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων και των μετοχών των επιχειρήσεων, υπόκειται σε φόρο 25% στην πηγή πληρωμής. Το εισόδημα από την ενοικίαση, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μη μακροπρόθεσμα έσοδα, όπως τα ασφάλιστρα, φορολογούνται γενικά μαζί με άλλα συνήθη έσοδα με τιμές.

Μη κάτοικοι

Οι μη κάτοικοι που λαμβάνουν εισόδημα, τέλη από τις επιχειρήσεις και τα πνευματικά δικαιώματα φορολογούνται με εισόδημα σε ποσοστό 25%. Οι μη κάτοικοι που εισπράττουν εισόδημα από ενοίκια φορολογούνται σε ποσοστό 1% επί του φόρου προέλευσης για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αγοράς και το 25% επί του τελικού εισοδήματος στην πηγή σε άλλα έσοδα από μισθώματα Οι μη κάτοικοι φορολογούνται ως κάτοικοι εάν λαμβάνουν εισόδημα από τσέχικες πηγές, χωρίς να υπολογίζουν ότι οι ατομικές μειώσεις περιορίζονται στις ετήσιες πληρωμές σε 32.040 KC.

Φορολόγηση νομικών προσώπων στην Τσεχική Δημοκρατία

Οι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία καταβάλλουν φόρο επί του εισοδήματός τους που λαμβάνουν σε όλο τον κόσμο Οι τσεχικές επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Τσεχική Δημοκρατία. Οι ξένες επιχειρήσεις (μη κάτοικοι) καταβάλλουν φόρους μόνο για έσοδα που προέρχονται από τσέχικες πηγές. Το θέμα της φορολογίας είναι το εισόδημα από κάθε είδους δραστηριότητες και από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τσέχικες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων είναι 31% από το 2000. Για τις επενδύσεις, τα δημόσια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 25%. Οι τσεχικές επιχειρήσεις με ξένες επενδύσεις φορολογούνται επίσης ως πλήρως τσεχικές επιχειρήσεις.

Μερίσματα

Οι πληρωμές μερίσματος φορολογούνται με πηγή πληρωμής 25%. Από την 1η Ιανουαρίου 1998, τα μερίσματα που εισπράττονται από επιχειρήσεις από αλλοδαπές εταιρείες υπόκεινται επίσης στον φόρο αυτό. Αν μια εταιρεία (όχι επενδυτικό ταμείο) λαμβάνει μερίσματα από εταιρείες στις οποίες έχει 20% (ή περισσότερο) των τίτλων, και με τη σειρά του πληρώνει μερίσματα στους κατοίκους της Τσεχικής Δημοκρατίας, θα φορολογούνται μόνο στην περίπτωση που το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται υπερβαίνει το ποσό έλαβε. Η εταιρεία δεν είναι μια επένδυση ή ένα δημόσιο ταμείο, δικαιούται έκπτωσης φόρου ίσης με το 50% του φόρου που παρακρατήθηκε από τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης για τον φόρο που επιβάλλεται για τη διανομή εισοδήματος σε συνεταιρισμούς και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ο φόρος στο έδαφος

Το θέμα του φόρου ακίνητης περιουσίας είναι η γη στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο φορολογούμενος είναι ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται μία φορά το χρόνο.

Ο φορολογικός συντελεστής έχει ως εξής:

 • Σε οικόπεδα καταχωρημένα ως αρόσιμη γη, λυκίσκος, αμπελώνες, οπωρώνες και κήποι - 0,75% της φορολογητέας βάσης που υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο του μεγέθους του οικοπέδου σε τ.μ. και την επίσημη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης (που καθορίζεται από τις κεντρικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανάλογα με την ποιότητα της γης).
 • Σε οικόπεδα καταχωρημένα ως λιβάδια, βοσκοτόπια, δάση, λίμνες - 0,25% του ποσού του φόρου που υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο του μεγέθους του οικοπέδου σε τ.μ. και την επίσημη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης (που καθορίζεται από τις κεντρικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανάλογα με την ποιότητα της γης).
 • Σε οικόπεδα καταχωρημένα ως οικιστικά ή ανάκτορα - 0,10 KC / τ.μ.
 • Σε οικόπεδα που προορίζονται για οικοδομή, αλλά δεν έχουν ακόμη οικοδομηθεί 1 KC / τ.μ.
 • Σημείωση: Ανάλογα με την τοποθεσία και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο ιστότοπος, ο συντελεστής φόρου προσαρμόζεται με το συντελεστή.

Φόρος επί κτιρίων και κατασκευών

Το αντικείμενο του φόρου είναι κτίρια και κατασκευές στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο φορολογούμενος είναι ο ιδιοκτήτης κτιρίων και κατασκευών. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται μία φορά το χρόνο.

Ο φορολογικός συντελεστής έχει ως εξής:

 1. Για κατοικίες (πολυκατοικίες) - KC 1 ανά τετραγωνικό μέτρο m της κατοικημένης περιοχής.
 2. Για καλοκαιρινές κατοικίες και μεμονωμένα σπίτια (βίλες, αρχοντικά) - KC 3 ανά τ.μ. κατοικημένη περιοχή.

Σε ανεξάρτητα συνεργεία - KC 4 ανά τ.μ. κατοικημένη περιοχή.

 1. Για κτίρια και κτίρια που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς:
 2. για πρωτογενή γεωργική παραγωγή, δασοκομία και διαχείριση νερού - KC 1 τ.μ. κατοικημένη περιοχή ·
 3. για βιομηχανική παραγωγή, κατασκευές, μεταφορές, ενέργεια και άλλη γεωργική παραγωγή - KC 5 τ.μ. κατοικημένη περιοχή,
 4. για την υπόλοιπη δραστηριότητα - KC 10 ανά τ.μ. κατοικημένη περιοχή.

Ο βασικός συντελεστής για 1 τ.μ. αυξήσεις σε πολυώροφα κτίρια για κάθε επόμενο υπερυψωμένο πάτωμα πάνω από το 1ο επί του KC 0,75.
Σημείωση: Ανάλογα με την τοποθεσία αυτών των κτιρίων και κατασκευών στους παρακάτω οικισμούς, ο υπολογιζόμενος φορολογικός συντελεστής προσαρμόζεται με το συντελεστή:

 • 0,3 σε χωριά μέχρι 300 κατοίκους
 • 0,6 σε χωριά με περισσότερους από 300 κατοίκους έως 600 κατοίκους
 • 1,0 σε χωριά άνω των 600 κατοίκων έως 1000 κατοίκους.
 • 1.4 σε χωριά με περισσότερους από 1000 κατοίκους έως 6000 κατοίκους
 • 1,6 σε χωριά άνω των 6000 κατοίκων έως 10.000 κατοίκους
 • 2.0 σε χωριά με περισσότερους από 10.000 κατοίκους έως 25.000 κατοίκους
 • 2,5 σε χωριά άνω των 25.000 κατοίκων σε 50.000 κατοίκους
 • 3,5 στους οικισμούς άνω των 50.000 στις πόλεις Františkovy Lázně, Mariánské Lázně και Poděbrady
 • 4,5 στην πόλη της Πράγας.

Φόρος πωλήσεων ακινήτων

Ένας φορολογούμενος είναι ένας πωλητής ακινήτων. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 5% της φορολογητέας βάσης (δηλαδή της τιμής του ακινήτου που πωλείται). Σε περίπτωση που είναι πολύ χαμηλή, η αξία της ακίνητης περιουσίας καθορίζεται με τη βοήθεια ενός ιατροδικαστή εμπειρογνώμονα. Τα φορολογικά στοιχεία υποβάλλονται στη φορολογική αρχή εντός 30 ημερών από την καταχώριση της συναλλαγής και ο φόρος καταβάλλεται έως και 30 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης πληρωμής.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ο φόρος αυτός εισήχθη στην Τσεχική Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 1993 (Νόμος 588/1992 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Ο φόρος αυτός εισπράττεται για τις εγχώριες δραστηριότητες, τα εισαγόμενα αγαθά και τις παράτυπες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία που εκτελούνται από ξένη εταιρεία μεταφορών στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Υποχρεωτικοί φορολογούμενοι είναι πρόσωπα που κατοικούν στην Τσεχική Δημοκρατία υπέρ των οποίων ασκείται αυτή η δραστηριότητα και όταν εισάγουν αγαθά - πρόσωπα για τα οποία πρέπει να παραλειφθούν τα αγαθά. Σε περίπτωση παράνομων μεταφορών με λεωφορείο εντός της χώρας, ο φόρος καταβάλλεται από τον οργανισμό μεταφορών εξωτερικού. Η φορολογία υπόκειται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Εάν δεν υπάρχουν ειδικές επιφυλάξεις στο νόμο, όλα τα πρόσωπα που θίγονται από αυτόν τον νόμο είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν φόρο προστιθέμενης αξίας, ο κύκλος εργασιών του οποίου για τους επόμενους τρεις διαδοχικούς μήνες υπερέβη το ποσό των 750 χιλιάδων κορών. Το θέμα της φορολογίας είναι όλα τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, που διεξάγονται δωρεάν και χωρίς αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής εκπλήρωσης εντός της χώρας. Κατά την εισαγωγή αγαθών για φορολόγηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τελωνειακών ρυθμίσεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων προκύπτει από την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας της τελωνειακής οφειλής.

Εάν τα αγαθά αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή δασμού, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η εξαγωγή των εμπορευμάτων στο εξωτερικό, που πραγματοποιείται από τον πληρωτή, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Ο βασικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 22%. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους υπόκεινται σε φορολογία 5% (για παράδειγμα, ενέργεια, ορισμένα είδη τροφίμων, πετρελαιοειδή, ορισμένες υπηρεσίες). Ο νόμος περιέχει ταυτόχρονα έναν κατάλογο άρθρων (τύποι αγαθών και υπηρεσιών) στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ταχυδρομικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη, μεταφορά και εκμίσθωση γης, έξοδα μίσθωσης κ.λπ.).

Πρέπει να διαβάσετε: DECREE MF No. D-149. Η εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στις συνθήκες των δομών αλλοδαπών που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Οφέλη για τους επενδυτές

Η τσεχική κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη μέτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στην τσεχική οικονομία. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

 • μια περίοδο χάριτος πενταετούς διάρκειας για την είσπραξη του φόρου εταιρειών και μεταγενέστερη φορολογική έκπτωση πενταετούς φόρου ·
 • απαλλαγή από την καταβολή τελωνειακών δασμών για εισαγόμενο εξοπλισμό και αναβολή 90 ημερών για την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας ·
 • δημιουργία ειδικών τελωνειακών ζωνών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις ·
 • Χορήγηση επιδοτήσεων - με τη μορφή άτοκων δανείων - για την κάλυψη του 50% των δαπανών εκπαίδευσης προσωπικού από Τσέχους πολίτες.
 • χορήγηση επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε υπανάπτυκτες περιφέρειες ·
 • Η πώληση γης για συμβολική τιμή σε ειδικά καθορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, το πακέτο καθορίζει υπερβολικά υψηλό όριο για την απόκτηση αυτών των οφελών - οι επενδύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 850 εκατομμύρια κορώνες (22 εκατομμύρια δολάρια), πράγμα που αποκλείει ουσιαστικά τους Τσέχους επενδυτές. Επιπλέον, προτιμά τις επενδύσεις στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι τσεχικές εταιρείες χρειάζονται κεφάλαια για αναδιοργάνωση, λένε οι επικριτές. Ωστόσο, όπως αναμένεται, τα οφέλη αυτά θα προσελκύσουν ξένες επενδύσεις.

Φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας

Αρχές της δημοσιονομικής πολιτικής μιας οικονομίας της αγοράς. Το φορολογικό σύστημα που ισχύει στην Τσεχική Δημοκρατία. Η ουσία και η σημασία της φορολογικής πολιτικής. Φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος κερδών, φόρος ακίνητης περιουσίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και περιβαλλοντικοί φόροι.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ομοσπονδιακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Προϋπολογισμού

ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση

"Ρωσικό Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο - MCA ονομάστηκε μετά από K.A. Timiryazev "

(FGBOU VPO rgau - ΜΑΑΑ με το όνομα KA Timiryazev)

Τμήμα Φόρων και Φορολογίας

Από την πειθαρχία: "Φορολογία"

Σχετικά με το θέμα: "Το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας"

Ολοκληρώθηκε: μαθητής 331-ισοδ

Έλεγχος: MA Shadrina

1. Χαρακτηριστικά του τσεχικού φορολογικού συστήματος

2. Δεδουλευμένα και είδη φόρων

3. Η ουσία και η σημασία της φορολογικής πολιτικής

Λειτουργίας του φορολογικού συστήματος Τσεχική Δημοκρατία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της δημοσιονομικής πολιτικής της οικονομίας της αγοράς. Καταγράφει ευέλικτο έσοδα διασύνδεσης του λογισμικού και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, η στήριξη των κοινωνικά χρήσιμη επιχειρήσεων και τους στόχους της σύγκλισης του φορολογικού συστήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύστημα της ΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αγωνίζονται για την ενότητα των νόμων και την ολοκλήρωση στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, τα φορολογικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών δεν διαφέρουν ως προς την ενότητα.

Οι αναλυτές της ρωσικής εταιρείας συμβούλων "TaxArt Group" διερεύνησαν τα φορολογικά συστήματα 38 ευρωπαϊκών χωρών: τόσο με αναπτυγμένη οικονομία της αγοράς όσο και αδύναμη, που εξακολουθεί να «κατακλύζεται» μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών κρατών.

Από το 2004, η Τσεχική Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, δεν αποτελεί μέρος της Ευρωζώνης. Το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με τα φορολογικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα αυτή είναι αρκετά υψηλό. Η μεταρρύθμιση της φορολογικής νομοθεσίας στην Τσεχική Δημοκρατία έπεσε την περίοδο 2007-2009.

Κατά τη μελέτη της φορολογίας σε οποιαδήποτε χώρα, είναι σημαντικό να καθοριστεί το φάσμα των καθηκόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες του φορολογικού συστήματος της χώρας. Και μόνο τότε μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε ειδικούς φόρους. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε τους τρόπους με τους οποίους το κράτος εφαρμόζει τη φορολογική πολιτική. Σκοπός του έργου είναι η διεξοδική μελέτη του τσεχικού φορολογικού συστήματος και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε εκπαιδευτική βιβλιογραφία και, αν χρειαστεί, πόρους Διαδικτύου.

1. Χαρακτηριστικά του τσεχικού φορολογικού συστήματος

Οι νόμοι που αποτελούν τη βάση της τσεχικής φορολογικής νομοθεσίας αναθεωρήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 1998. Ειδικότερα, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έχει αλλάξει από το 39% στο 15%, και από την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν 15%, να αυξήσει το όριο του μη φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργείται ξανά μια ενότητα για την επιστροφή του ΦΠΑ σε αλλοδαπούς. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα βασικά δεδομένα σχετικά με τους φόρους επί ιδιώτες και νομικά πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Σε σχέση με την είσοδο της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ, το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας σήμερα υφίσταται σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ενοποίησης με τους φορολογικούς νόμους μιας ενωμένης Ευρώπης: πρόκειται για μια σταδιακή μείωση του φόρου επί εισοδήματος νομικών προσώπων από 31% σε 19% το 2010 (2004 - 28%, 2005-26%, 2006 - 24%, 2.007 - 24%, 2008 - 21% 2009 - 20% 2010 - 19%), είναι η δυνατότητα να διαγράψουν τις απώλειες των προηγούμενων ετών και ως εκ τούτου τη δυνατότητα μείωσης του φορολογητέου κέρδους για τα επόμενα 5 χρόνια (μέχρι το 2004 - 7 έτη), ένα μη φορολογητέο μίνι νου σε παιδιά με 23.520 κορώνες σε 24.840 κορώνες ετησίως, κ.λπ.

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα νόμιμο δημοκρατικό κράτος με οικονομία της αγοράς και το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές.

Σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς νόμους της Τσεχίας, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για έναν ξένο επιχειρηματία:

ισορροπία Ετήσια εταιρείας πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου που ακολουθεί το έτος αναφοράς, με την καθυστέρηση - πρόστιμο το ποσό των 0,05% σταθερό φόρου για κάθε ημέρα καθυστέρησης, αλλά όχι περισσότερο από 5% του ποσού του φόρου ή η φορολογική ζημία 0,01% για κάθε ημέρα καθυστέρησης, αλλά όχι περισσότερο από 5% του ποσού των φορολογικών ζημιών. Το υπόλοιπο μπορεί να παραδοθεί πριν από τις 30 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί και παραδοθεί από ειδικό φορολογικό που έχει άδεια, αλλά αυτό πρέπει να αναφέρεται στη φορολογική επιθεώρηση πριν από τις 31 Μαρτίου.

Ο φόρος εισοδήματος από ιδιώτες εισπράττεται με τα ακόλουθα εισοδήματα:

"εισόδημα από μισθωτή εργασία και επίσημο περιεχόμενο.

"έσοδα από επιχειρηματικές ή άλλες ανεξάρτητες δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος.

"εισόδημα από κεφάλαιο"

"εισόδημα από ενοίκια"

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%. Η φορολογική δήλωση πρέπει να κατατίθεται από οποιονδήποτε, του οποίου το ετήσιο εισόδημα, που φορολογείται με βάση το προσωπικό εισόδημα, υπερβαίνει τα 15.000 CZK. Επιπλέον, μια φορολογική δήλωση πρέπει να κατατίθεται από ένα άτομο με ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 15.000 Krones, αλλά έχει φορολογικές ζημίες.

Ο φόρος εισοδήματος από νομικά πρόσωπα επιβάλλεται στα εισοδήματα που προέρχονται από πηγές στην Τσεχική Δημοκρατία και από πηγές στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωτές που δεν παραμένουν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας για μεγάλο χρονικό διάστημα υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο το φόρο εισοδήματος που εισπράττεται στο έδαφός τους.

Το αντικείμενο του φόρου είναι το εισόδημα από κάθε είδους δραστηριότητες και η διάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων, αν ο νόμος δεν έχει άλλες άμεσες οδηγίες. Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων είναι 28% από το 2004, με σταδιακή μείωση στο 19% το 2010. Για τις επενδύσεις, τα ταμεία και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, ο φορολογικός συντελεστής ισούται με το 15%

φορολογική βάση, μειωμένη κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο άρθρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ετήσιος ισολογισμός δεν περιλαμβάνει έξοδα: καταπίεση, πρόστιμα, πάγιο κεφάλαιο της εταιρείας, ζημία μεγαλύτερη από τα ποσά που εισπράχθηκαν για ασφάλιση, έξοδα παρουσίασης. Τα φορολογητέα κέρδη μπορούν να μειωθούν κατά την αξία των δώρων σε 10.000 κορόνες (σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ.), Αλλά όχι περισσότερο από το 5% της βάσης των φορολογητέων κερδών.

2. Δεδουλευμένα και είδη φόρων

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι το κύριο συστατικό του φορολογικού συστήματος. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας - το εμπόριο ή την παροχή υπηρεσιών. Το βασικό τιμολόγιο είναι 21%, το μειωμένο τιμολόγιο είναι 15%. Εφαρμόζεται μειωμένος δασμός όταν χρεώνεται ο ΦΠΑ στα έσοδα από υπηρεσίες, εμπόριο τροφίμων, στην ιατρική. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται μηνιαίως με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 κορών και μία φορά το ένα τρίμηνο με κύκλο εργασιών μικρότερο από 10.000.000 κορόνες ετησίως.

Ο ΦΠΑ εισήχθη στην Τσεχική Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 1993 (νόμος αριθ. 88/1992 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Ο φόρος αυτός εισπράττεται για τις εγχώριες δραστηριότητες, τα εισαγόμενα αγαθά και τις παράτυπες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία που εκτελούνται από ξένη εταιρεία μεταφορών στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Υποχρεωτική φορολογουμένων είναι κάτοικοι της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπέρ του οποίου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα, και κατά την εισαγωγή προϊόντων - το πρόσωπο στο οποίο τα εμπορεύματα που πρόκειται να παραληφθεί. Σε περίπτωση παράνομων μεταφορών με λεωφορείο εντός της χώρας, ο φόρος καταβάλλεται από τον οργανισμό μεταφορών εξωτερικού. Η φορολογία υπόκειται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Αν ο νόμος δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, θα πληρώσετε το φόρο προστιθέμενης αξίας που απαιτούνται σε όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η κυκλοφορία των οποίων εντός 12 ημερολογιακών μηνών για ποσό ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο κορώνες.

Το θέμα της φορολογίας είναι όλα τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, που διεξάγονται δωρεάν και χωρίς αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής εκπλήρωσης εντός της χώρας. Κατά την εισαγωγή αγαθών για φορολόγηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τελωνειακών ρυθμίσεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων προκύπτει από την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας της τελωνειακής οφειλής.

Εάν τα εμπορεύματα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή δασμού, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η εξαγωγή των εμπορευμάτων στο εξωτερικό, που πραγματοποιείται από τον πληρωτή, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Ο βασικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι -20%. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους υπόκεινται σε φόρο 14% (για παράδειγμα, ενέργεια, ορισμένα είδη τροφίμων, πετρελαιοειδή, ορισμένες υπηρεσίες). Ο νόμος περιέχει μια λίστα άρθρων ταυτόχρονα (αγαθά και υπηρεσίες) οι οποίες φόρο προστιθεμένης αξίας δεν εφαρμόζεται (ταχυδρομικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη, τη μετάφραση και εκμίσθωση γης, το κόστος του ενοικίου, κλπ). Πρέπει να διαβάσετε: DECREE MF No. D-149. Η εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στις συνθήκες των δομών αλλοδαπών που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Μειώσεις για τις συντάξεις και την ασφάλιση υγείας.

Ο μισθωτός αφαιρείται από τον δεδουλευμένο μισθό:

"για την κοινωνική ασφάλιση - 6,5%,

"για την ασφάλιση υγείας - 4,5%,

«Φόρος εισοδήματος - 15% ή περισσότερο των καθαρών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και το μη υποκείμενο στο ελάχιστο ανά εργαζόμενο, σπασμένα η γυναίκα (σύζυγος) και τα παιδιά κάτω των 18 ετών (έως 26 ετών υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί μαθαίνει και ζει με τους γονείς του και δεν έχει ίδιες πηγές εισοδήματος).

Η επιχείρηση υποχρεούται επίσης να μεταβιβάζει στους δεδουλευμένους μισθούς

"για την κοινωνική ασφάλιση - 25%,

"για την ιατρική ασφάλιση - 9%.

Αυτά τα έξοδα θεωρούνται έξοδα και μειώνουν το φορολογητέο κέρδος της επιχείρησης.

Με την παρουσία των εγγεγραμμένων οχημάτων στην εταιρεία καταβάλλει επιχείρηση τελών κυκλοφορίας - ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το μέγεθος του κινητήρα - 1200 - 4200 κορώνες κορώνες (800-3000 cc..).

Φόρος ιδιοκτησίας

Το θέμα του φόρου ακίνητης περιουσίας είναι η γη στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο φορολογούμενος είναι ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται μία φορά το χρόνο.

Νόμος της Τσεχικής Δημοκρατίας αριθ. 338/1992 Coll. "Περί του φόρου ακίνητης περιουσίας" (συμπληρώνεται και τροποποιείται από τους νόμους αριθ. 315/1993 Coll., 242/1994 Coll., Και 248/1993 Coll.)

Ο φόρος επί ακινήτων ορίζεται, ο οποίος περιλαμβάνει:

"φόρος σε οικόπεδα (γη),

"φόρος επί των κτιρίων.

Ο φορολογικός συντελεστής για κάθε τετραγωνικό μέτρο:

Ο φορολογικός συντελεστής έχει ως εξής:

«Από την γη καταχωρηθεί ως καλλιεργήσιμη γη, Khmelniki, αμπέλια, περιβόλια και οπωρώνες - 0,75% του ποσού του φόρου που υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο της αξίας της γης σε τετραγωνικά μέτρα και την επίσημη τιμή του ενός τετραγωνικού μέτρου της γης (που ορίζεται από τις κεντρικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανάλογα από την ποιότητα της γης).

«Από την γη καταχωρηθεί ως λιβάδια, λιβάδια, δάση, λίμνες - 0,25% του ποσού του φόρου που υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο της αξίας της γης σε τετραγωνικά μέτρα και την επίσημη τιμή του ενός τετραγωνικού μέτρου της γης (που ορίζεται από τις κεντρικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανάλογα με την ποιότητα της γης ).

"Σε οικόπεδα καταχωρημένα ως οικιστικές περιοχές ή περιοχές παλατιών - 0,10 KC / τ.μ.

"Σε οικόπεδα που προορίζονται για οικοδομή, αλλά δεν έχουν ακόμη οικοδομηθεί 1 KC / τ.μ.

Κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου, το βασικό ενέχυρο πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που εξαρτάται από το μέγεθος του οικισμού και του πληθυσμού. Ο υψηλότερος συντελεστής στην Πράγα είναι 5.

Φόρος επί κτιρίων και κατασκευών

Το αντικείμενο του φόρου είναι κτίρια και κατασκευές στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο φορολογούμενος είναι ο ιδιοκτήτης κτιρίων και κατασκευών. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται μία φορά το χρόνο.

Ο φορολογικός συντελεστής έχει ως εξής:

"Για κατοικίες (πολυκατοικίες) - KC 1 ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικημένης περιοχής.

"Για τα καλοκαιρινά σπίτια και μεμονωμένα σπίτια (βίλες, αρχοντικά) - KC 3 ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικημένης περιοχής.

"Σε ανεξάρτητα γκαράζ - KC 4 ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικημένης περιοχής.

"Σε κτίρια και κτίρια που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς: για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη δασοκομία και τη διαχείριση των υδάτων - KC 1 τετραγωνικά μ μ κατοικημένης περιοχής?

"Για βιομηχανική παραγωγή, κατασκευές, μεταφορές, ενέργεια και άλλη γεωργική παραγωγή - KC 5 τ.μ. κατοικημένης περιοχής,

"Για το υπόλοιπο της δραστηριότητας - KC 10 ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικημένης περιοχής.

Ο βασικός συντελεστής για 1 τ.μ. αυξήσεις σε πολυώροφα κτίρια για κάθε επόμενο υπερυψωμένο πάτωμα πάνω από το 1ο επί του KC 0,75.

Σημείωση: Ανάλογα με την τοποθεσία αυτών των κτιρίων και κατασκευών στους παρακάτω οικισμούς, ο υπολογιζόμενος φορολογικός συντελεστής προσαρμόζεται με το συντελεστή:

"0.3 σε χωριά μέχρι 300 κατοίκους

"0,6 σε χωριά με περισσότερους από 300 κατοίκους σε 600 κατοίκους,

"1.0 σε χωριά με περισσότερους από 600 κατοίκους σε 1.000 κατοίκους,

"1.4 σε χωριά με περισσότερους από 1000 κατοίκους σε 6000 κατοίκους,

"1.6 σε χωριά με περισσότερους από 6000 κατοίκους σε 10.000 κατοίκους,

"2.0 σε χωριά με περισσότερους από 10.000 κατοίκους σε 25.000 κατοίκους,

"2.5 στα χωριά των περισσότερων από 25.000 κατοίκων σε 50.000 κατοίκους,

"3,5 στους οικισμούς άνω των 50.000 στις πόλεις Františkovy Lázně, Mariánské Lázně και Poděbrady,

"5 στην πόλη της Πράγας.

Φόρος επί της πώλησης ακινήτων.

Ένας φορολογούμενος είναι ένας πωλητής ακινήτων. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 4% της φορολογητέας βάσης, η οποία καθορίζεται από την υψηλότερη τιμή, είτε από την τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση πώλησης ή στην τιμή αποτίμησης. Τα φορολογικά στοιχεία υποβάλλονται στη φορολογική αρχή εντός 30 ημερών από την καταχώρηση της συναλλαγής και ο φόρος καταβάλλεται μέχρι και 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης πληρωμής.

Η τσεχική κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη μέτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στην τσεχική οικονομία. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

"περίοδος χάριτος πενταετούς διάρκειας για την είσπραξη φόρου εταιρειών και μεταγενέστερη φορολογική έκπτωση πενταετούς φόρου"

"Απαλλαγή από την καταβολή τελωνειακών δασμών για εισαγόμενο εξοπλισμό και αναβολή 90 ημερών για την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας.

"δημιουργία ειδικών τελωνειακών ζωνών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις"

"Η χορήγηση επιδοτήσεων - με τη μορφή άτοκων δανείων - για την κάλυψη του 50% του κόστους της κατάρτισης προσωπικού από τους Τσέχους πολίτες.

"που χορηγούν επιδοτήσεις στην τσεχική επιχείρηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε υποανάπτυκτες περιφέρειες.

"Πώληση γης για συμβολική τιμή σε ειδικά καθορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, το πακέτο καθορίζει υπερβολικά υψηλό όριο για την απόκτηση αυτών των οφελών - οι επενδύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 850 εκατομμύρια κορώνες (22 εκατομμύρια δολάρια), πράγμα που αποκλείει ουσιαστικά τους Τσέχους επενδυτές. Επιπλέον, προτιμά τις επενδύσεις στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι επιχειρήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία χρειάζονται κεφάλαια για αναδιοργάνωση, λένε οι επικριτές. Ωστόσο, όπως αναμένεται, τα οφέλη αυτά θα προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με την κρατική διεύθυνση του "ChekhInvest", τουλάχιστον εννέα δυνητικοί επενδυτές από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Γερμανία περιμένουν αυτή την απόφαση να επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών, στη μηχανική ακριβείας και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Όροι της επιταχυνόμενης διαγραφής περιουσιακών στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 1999

"1 ομάδα: μειωμένη από 4 σε 3 χρόνια

"2η ομάδα: μειώθηκε από 8 σε 5 χρόνια

"Ομάδα 3: μειώθηκε από 15 σε 10 χρόνια

"Ομάδα 4: μειώθηκε από 30 σε 20 χρόνια

"Ομάδα 5: μειώθηκε από 45 σε 30 χρόνια

Αρχίζοντας το 2004, εισήχθη μια νέα ομάδα 6 για τη διαγραφή διοικητικών κτιρίων - 50 ετών.

Συμφωνία για την κατάργηση της διπλής φορολογίας.

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Αλβανία, την Αυστρία, την Αίγυπτο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ινδονησία, την Ιρλανδία, την Κορέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Τα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έχουν υπογραφεί Συνθήκες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη Λευκορωσία, τη Μαλαισία, τη Νότια Αφρική, τη Βενεζουέλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επικυρωθεί.

3. Η ουσία και η σημασία της φορολογικής πολιτικής

Οι φόροι, όπως γνωρίζετε, αποτελούν μία από τις πηγές χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας και ένα οικονομικό εργαλείο για την εφαρμογή των κρατικών προτεραιοτήτων. Ο φόρος είναι μια από τις εκδηλώσεις της κυριαρχίας του κράτους. Σε αυτό διαφέρουν από τα εισοδήματα από την κρατική ιδιοκτησία και τα δάνεια. Το δικαίωμα είσπραξης φόρων ήταν ανέκαθεν ένα από τα κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους, καθώς και νομίσματα και η δικαιοσύνη, ως εκ τούτου, είναι φόρων που επιβάλλονται μονομερώς, αλλά η σύγκρουση μεταξύ της συμφωνίας για την ίδρυση των φόρων και υποχρεωτικό χαρακτήρα της συλλογής τους είναι μόνο επιφανειακή. Οι φόροι και οι λειτουργίες τους αντικατοπτρίζουν μια πραγματική βάση, δηλ. αντικειμενικούς νόμους της κυκλοφορίας των φορολογικών σχέσεων που χρησιμοποιεί το κράτος στη φορολογική πολιτική.

Η θέση του φορολογικού νόμου χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Έτσι, η φορολογική πολιτική είναι ένα σύνολο νομικών ενεργειών των αρχών και της διοίκησης, που καθορίζει τη σκόπιμη εφαρμογή των φορολογικών νόμων. Είναι επίσης οι νομικοί κανόνες για την εφαρμογή των φορολογικών τεχνικών στη ρύθμιση, το σχεδιασμό και τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων. Η φορολογική πολιτική αποτελεί μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής. Το περιεχόμενο και οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής καθορίζονται από το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της κοινωνίας και τις κοινωνικές ομάδες στην εξουσία. Μια οικονομικά υγιής φορολογική πολιτική στοχεύει στη βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης κεφαλαίων μέσω του φορολογικού συστήματος.

Σε συνθήκες ιδιαίτερα αναπτυγμένων σχέσεων της αγοράς, η φορολογική πολιτική χρησιμοποιείται από το κράτος για την αναδιανομή των ΒΔ προκειμένου να αλλάξει η δομή της παραγωγής, η εδαφική οικονομική ανάπτυξη και το επίπεδο κερδοφορίας του πληθυσμού.

Οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής είναι: να παράσχουν στο κράτος οικονομικούς πόρους, δημιουργία προϋποθέσεων για τη ρύθμιση της οικονομίας της χώρας στο σύνολό της · την εξομάλυνση της ανισότητας που προκύπτει στη διαδικασία των σχέσεων της αγοράς στα επίπεδα εισοδήματος του πληθυσμού.

Υπάρχουν τρεις τύποι φορολογικής πολιτικής.

Ο πρώτος τύπος είναι η πολιτική των μέγιστων φόρων, που χαρακτηρίζεται από την αρχή της «λήψης όλων των δυνατοτήτων». Ταυτόχρονα, το κράτος έχει ετοιμάσει μια "φορολογική παγίδα" όταν η αύξηση των φόρων δεν συνοδεύεται από αύξηση των κρατικών εσόδων. Το όριο των ποσοστών προσδιορίζεται και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ξένοι μελετητές καλούν το οριακό ποσοστό του 50%.

Ο δεύτερος τύπος είναι η πολιτική λογικών φόρων. Προωθεί την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, παρέχοντάς του ένα ευνοϊκό φορολογικό κλίμα. Ο επιχειρηματίας αποκλείεται στο μέγιστο βαθμό από τη φορολογία, αλλά αυτό οδηγεί στον περιορισμό των κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς μειώνονται τα κρατικά έσοδα.

Ο τρίτος τύπος είναι η φορολογική πολιτική, η οποία προβλέπει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο φορολογίας, αλλά με σημαντική κοινωνική προστασία. Τα φορολογικά έσοδα χρησιμοποιούνται για την αύξηση διαφόρων κοινωνικών πόρων. Μια τέτοια πολιτική θα οδηγήσει στην εξάπλωση της πληθωριστικής σπείρας.

Με μια ισχυρή οικονομία, όλα αυτά τα είδη φορολογικών πολιτικών συνδυάζονται επιτυχώς. Για τη Ρωσία, ο πρώτος τύπος φορολογικής πολιτικής συνδυάζεται με τον τρίτο.

φορολογικός φόρος Τσεχική ειδικού φόρου κατανάλωσης

Το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι παρόμοιο με τα φορολογικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κατά κανόνα, οι φόροι χωρίζονται σε άμεσους φόρους που σχετίζονται με το εισόδημα του υποκειμένου και οι έμμεσοι φόροι που συνδέονται με την κατανάλωση ή την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Το φορολογικό σύστημα στην Τσεχική Δημοκρατία αποτελείται από τα ακόλουθα φορολογικά κατηγορίες: φόρος (ΦΠΑ), φόρο εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας, του φόρου προστιθέμενης αξίας για την αγορά των ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών φόρων. Κάθε είδος φόρου καθορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Η διαχείριση και η είσπραξη των φόρων βρίσκεται στο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και των υπαρχόντων διοικητικών οργάνων της, κυρίως των τοπικών φορολογικών αρχών.

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των σχέσεων της αγοράς. Οι φόροι βρίσκονται στα χέρια του κράτους ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη διαχείριση της ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι γενικές αρχές της φορολογίας θεσπίζουν τους νόμους περί φορολογίας που καθορίζουν το αντικείμενο της φορολογίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, την ευθύνη του φορολογούμενου και του φορολογικού διαχειριστή.

1. Mambetaliev NT, Lebedeva TV, Δημιουργία φορολογικών συστημάτων στα κράτη της οικονομικής κοινότητας της Ευρασίας // Δελτίο φορολογίας.- 2001. - №5. C.7-11

2. Tyutyryukov N.N. Φορολογικά Συστήματα ξένων χωρών: Ευρώπη και ΗΠΑ: Εγχειρίδιο. επιδόματος. - M.: Εκδοτική και εμπορική εταιρεία "Dashkov and Co", 2002. - 174 σελ.

3. Aleksandrov Ι.Μ. Φόροι και φορολογία: ένα εγχειρίδιο. - Μόσχα: Εκδοτική και εμπορική εταιρεία "Dashkov and Co", 2003. - 296 p.

4. Φόροι στις ανεπτυγμένες χώρες: Ed. Rusakova I.G. - Μόσχα: Χρηματοοικονομικές και Στατιστικές, 2009. -332 σ.

5. Φορολογικά συστήματα ξένων χωρών: Ed. Knyazeva V.G. - M: Νόμος και Δίκαιο, Ενότητα, 2009. -289 s

6. Biryukova N. Αναγκαιότητα του ΦΠΑ, η οποία προκάλεσε την εμφάνιση και την εφαρμογή του στην ΕΕ. // Φόροι και φορολογία. 2011 №2.

7. Boboev M.R. Mambetaliev NT Ειδικά φορολογικά καθεστώτα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης // www.nalog.ru

Φιλοξενείται στο stud.wiki

Παρόμοια έγγραφα

Χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος στη Γερμανία. Το φορολογικό σύστημα της Γερμανίας - αρχές και κατασκευή. Φόρος εισοδήματος. Εταιρικός φόρος. Φόρος προστιθέμενης αξίας. Φόρος αλιείας. Ο φόρος γης. Φόρος ιδιοκτησίας. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Κοινωνικές κρατήσεις.

Το φορολογικό σύστημα της Γερμανίας - αρχές και κατασκευή. Φόρος εισοδήματος. Εταιρικός φόρος. Φόρος προστιθέμενης αξίας. Φόρος αλιείας. Ο φόρος γης. Φόρος ιδιοκτησίας. Φόρος κληρονομιάς και δωρεάς. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Κοινωνικές κρατήσεις.

Φορολογικό σύστημα της Ρωσίας. Φόρος επί των κερδών επιχειρήσεων και οργανισμών. Φόρος εισοδήματος από ιδιώτες. Φόρος προστιθέμενης αξίας. Φόρος ιδιοκτησίας. Φόρος επί της γης. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Δασμοί.

Φορολογικό σύστημα της Ρωσίας. Οι κύριοι φόροι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Φόρος προστιθέμενης αξίας. Φόρος επί των κερδών επιχειρήσεων και οργανισμών. Φόρος εταιρικής ιδιοκτησίας. Φόρος επί των πράξεων με τίτλους. Λειτουργίες φόρων.

Γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος ορισμένων κρατών. Οι κύριοι τύποι φόρων: ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος νερού, φόρος κερδών. Μέτρα κατά της κρίσης για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Φορολογική μεταρρύθμιση στη Ρωσία.

Χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας: αρχές κατασκευής, ταξινόμηση των φόρων. Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης της καταβολής των ομοσπονδιακών φόρων στο PITP αριθ. 3: φόρος εταιρικού εισοδήματος, φόρος προστιθέμενης αξίας, ενοποιημένος κοινωνικός φόρος, κρατικός φόρος.

Φόρος προστιθέμενης αξίας: πληρωτές. φορολογική βάση · φορολογικό συντελεστή · λογιστικές εγγραφές, μειώσεις στον προϋπολογισμό. Φόρος εισοδήματος. Ενιαίος κοινωνικός φόρος. Εταιρικός φόρος εισοδήματος. Τέλη για τη χρήση αντικειμένων άγριας ζωής.

Ο ορισμός και η σύνθεση των φόρων, η ταξινόμησή τους, τα επίπεδα και οι λειτουργίες τους. Φόροι που καταβάλλουν οι ρωσικές επιχειρήσεις το 2011: φόρος προστιθέμενης αξίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος επί των κερδών, ιδιοκτησία οργανισμών, τυχερά παιχνίδια, μεταφορές και γη.

Ταξινόμηση των κρατικών φόρων του Ηνωμένου Βασιλείου: ατομικό εισόδημα, προστιθέμενη αξία, εταιρικά κέρδη και εισοδήματα πετρελαίου, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, είσπραξη για την αλλαγή του κλίματος. Το ρωσικό φορολογικό σύστημα: ομοσπονδιακοί, περιφερειακοί και τοπικοί φόροι.

Ομοσπονδιακοί, καντονικοί, δημοτικοί, βασικοί φόροι. Οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στην Ευρώπη για φόρο εισοδήματος και προστιθέμενη αξία. Συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Φορολογία των ιδιωτών. Φόρος από την πηγή.